Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 38

Dzielnice: Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy

Opis skrócony:
Projekt zakłada zagospodarowanie i pełniejsze wykorzystanie przestrzeni Parku im. Jana Pawła II na Czubach Południowych.
Planujemy:
- dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie)
- utworzenie placu do parkour
- utworzenie placu zabaw z elementami linowymi
- budowę chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II i Szafirową
- doświetlenie amfiteatru
- ławki i kosze na śmieci.

Projekt został stworzony z inicjatywy radnych Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Zależy nam, żeby park stanowił przestrzeń dla osób w różnym wieku, łączącą ludzi o wspólnych zainteresowaniach, miejsce, które stanie się wizytówką Lublina. To nasz wspólny park!

Opis rozszerzony:
Park Jana Pawła II jest sercem dzielnicy Czuby Południowe i jednym z najważniejszych terenów rekreacyjnych w Lublinie. Każdego dnia z parku korzystają mieszkańcy wielu dzielnic Lublina. Aby zaspokoić istniejące potrzeby planujemy realizację następujących elementów:
1. Utworzenie brakującego chodnika i drogi rowerowej we wschodniej części wąwozu – os. Górki (działki 71/4 i 117/5, obręb 27)
2. Utworzenie chodnika łączącego wąwóz z osiedlem Górki na wysokości bloku Wyżynna 15 (działki 31/16 i 31/23)
3. Utworzenie drogi rowerowej łączącej wąwóz z os. Górki na wysokości bloku Wyżynna 45 – obecnie płyty betonowe (działki 116 i 117/5, obręb 27)
4. Ustawienie 16 latarni
5. Wykonanie brakującego chodnika łączącego wąwóz z ul. Szafirową i ul. Jana Pawła II (działka 5/21 obręb 30)
6. Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń parkour (proponowana lokalizacja: działki 117/5, obręb 27)
7. Utworzenie placu zabaw – urządzenia z drewna z elementami linowymi przy ul. Szmaragdowej 44 (proponowana lokalizacja: działka 4/20 obręb 27)
8. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej łączącej Park im. Jana Pawła II z ul. Jana Pawła II wzdłuż ul. Szafirowej

Doposażenie Parku im. JP II zlokalizowanego w wąwozie na Czubach Południowych powinno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami w zakresie wyboru urządzeń do zainstalowania.

CHODNIKI I DROGI ROWEROWE
Wszystkie chodniki wykonane zostaną z zachowaniem ergonomii przemieszczania się – ciągi wyznaczone zostaną w miarę możliwości w linii prostej, bez zbędnych zakrzywień i kątowego łamania kierunku. Także na połączeniach z innymi chodnikami znajdować się będą łuki minimalizujące konieczność skracania drogi po trawniku. Nawierzchnia chodników będzie gładka, z wykluczeniem fazowanej kostki brukowej. W miarę możliwości należy unikać tworzenia schodów, gdyż są one barierą dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Drogi rowerowe wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi w Lublinie Standardami Rowerowymi. Wszędzie gdzie to możliwe droga rowerowa będzie oddzielona od chodnika pasem zieleni.

PLAC ZABAW
Przyjęto, że plac zabaw powinien nawiązywać do walorów krajobrazowych wąwozu. Urządzenia do zainstalowania na placu będą wykonane z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, do montażu na stałe w betonie. Drewno akacjowe jest odporne na czynniki atmosferyczne dzięki czemu nie wymaga ono zabezpieczenia chemicznego. Podłoże placu zabaw będzie piaskowe. Znajdujący się w Parku im. JP II jedyny plac zabaw jest dedykowany dla dzieci najmłodszych, dlatego przyjęto, że drugi plac powinien być atrakcyjny również dla dzieci szkolnych i młodzieży. Do urządzenia placu mogą zostać zastosowane urządzenia do ćwiczenia równowagi, wspinania, przemieszczania się wymagającego zręczności, np.: drewniane belki, równoważnie, mosty i drabinki linowe, elementy wspinaczkowe, stojące belki, sznury do wspinania się, „rączki” do wieszania się i przemieszczania, pieńki różnej wysokości, siatka linowa rozciągnięta na drewnianych palach, huśtawki przystosowane gabarytowo również dla młodzieży, bramki z drewnianych elementów, belki ze sznurami do wspinania się etc.
Ostateczny wybór urządzeń do zastosowania na placu oraz sposób ich rozstawienia powinny zostać dokonane przez przyszłych użytkowników – dzieci i młodzież w ramach konsultacji. Plac będzie miał formę otwartą, bez ogrodzenia. W konsultacjach zakłada się udział pracownika Biura Miejskiego Architekta Zieleni w celu wsparcia merytorycznego. W przyszłości plac będzie mógł być doposażony nowymi urządzeniami, obsadzony roślinnością, która będzie również stanowiła jego elementy, uzupełniany o naturalne materiały sensoryczne, małe, naturalne kamyki, pniaki, kora, rzeźby etc. Plac zabaw zostanie zlokalizowany na terenach miejskich pomiędzy altaną, placem do street workout a kortami tenisowymi.

PLAC z URZĄDZENIAMI DO PARKOUR
Bardzo ważnym elementem projektu jest tworzenie nowych miejsc aktywności dla młodzieży. Na terenie dzielnicy brakuje miejsc przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Na Czubach Południowych oraz w całym Lublinie istnieje duża grupa osób uprawiających parkour. Sport ten staje się coraz bardziej popularny wśród młodzieży. W Lublinie nie ma jednak żadnego placu przeznaczonego do tego sportu. W Lublinie istnieje już od kilku lat drużyna „Parkour Lublin”. Ćwiczą oni na wynajętych salach gimnastycznych i w terenie. W naszym mieście organizowane są zawody z parkour, a także zloty traceurów (osób uprawiających parkour) z całej Polski. Przyczyną, dla której powinien powstać w Lublinie plac do parkour′a jest również problem, z którym boryka się pewnie każdy traceur. Mianowicie, parkour jest sztuką sprawnego przemieszczania się przez uliczne przeszkody (murki, barierki, ścianki, piętra), a wiele osób dorosłych widząc młodzież uprawiającą ten sport złości się, uznaje ich za wandali i posądza o niszczenie mienia publicznego. Dochodzi też do wzywania policji. Dlatego też potrzebne jest specjalnie przeznaczone do parkour′a miejsce, które spełniałoby wymagania lubelskich traceurów. Wybór urządzeń do zainstalowania na placu powinien zostać przeprowadzony w formie konsultacji z osobami uprawiającymi ten sport, w szczególności zamieszkującymi naszą dzielnicę. Żeby plac z urządzeniami do ćwiczeń parkour spełniał swoją funkcję musi być wykonany przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tego typu placy. Przykładowe urządzenia do wykorzystania: zestaw rur do wykonywania skoków i lachebox wąski do wykonywania skoku saut de chat, schody do lądowań po wykonanym skoku, ścianka do treningu climbup, box wysoki do lądowania po lache i skokach, box niski do treningu dla początkujących box niski z wysokim do kombinacji skoków itp.
Przy wyborze urządzeń muszą zostać uwzględnione wymagania dla tego typu urządzeń:
Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 2,9 mm. Rury o średnicy 33,7 o długości 1,4 m i większej muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 26,9 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo. Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 8 mm. Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego, sięgającego minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16630:2015. Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe. Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 6 street workout lub parkour parków na kwotę powyżej 20 tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.
Pod urządzeniami zostanie zastosowana bezpieczna nawierzchnia np. maty EPDM lub nawierzchnia EPDM wylewana. W projekcie przewidziano plac o powierzchni około 150 m2. Plac będzie miał postać umożliwiającą dalszą jego rozbudowę. Plac zostanie wykonany w Parku im. JP II w sąsiedztwie osiedla Górki (proponowana lokalizacja: działki 117/5, obręb 27).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Utworzenie brakującego chodnika i drogi rowerowej we wschodniej części wąwozu (działki 71/4 i 117/5, obręb 27)360 000,00 zł
Utworzenie chodnika łączącego wąwóz z osiedlem Górki na wysokości bloku Wyżynna 15 (działki 31/16 i 31/23)36 000,00 zł
Utworzenie drogi rowerowej łączącej wąwóz z os. Górki na wysokości bloku Wyżynna 45 – obecnie płyty betonowe (działki 116 i 117/5, obręb 27).100 000,00 zł
Ustawienie 16 latarni.144 000,00 zł
Wykonanie brakującego chodnika łączącego wąwóz z ul. Szafirową i ul. Jana Pawła II (działka 5/21 obręb 30).20 000,00 zł
Budowa placu z urządzeniami do parkour110 000,00 zł
Budowa placu zabaw114 600,00 zł
3 ławki i 2 kosze na śmieci5 400,00 zł
Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej łączącej Park im. Jana Pawła II z ul. Jana Pawła II wzdłuż ul. Szafirowej250 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Czuby na Południuhttps://www.facebook.com/CzubyNaPoludniu/
Dla Lublinahttps://dlalublina.wordpress.com/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Krzysztof Wiśniewski791464616kwisniewski@onet.eu
Agata Cholewa603129880cholewagata@gmail.com
Ryszard Czerwieniec609925138czerwieniec@onet.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów