Integracja na świeżym powietrzu - place zabaw uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Numer identyfikacyjny projektu: D - 42

Dzielnice: Bronowice, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Tatary, Zemborzyce

Opis skrócony:
Realizacja placu zabaw dla wszystkich osób, bez względu na wiek czy sprawność oraz doposażenie kilku istniejących placów zabaw w urządzenia uwzględniające osoby o specjalnych potrzebach. W ramach inwestycji zostanie wykonany:
-wielourządzeniowy plac zabaw, z bezpieczną nawierzchnią, ogrodem sensorycznym, oświetleniem, monitoringiem i otaczającą plac zielenią, dojście, dojazd osób poruszających się na wózkach do Parku JP II od skrzyżowania ul. Wyżynna/ul. Filaretów,
-doposażenie kilku placów zabaw zlokalizowanych na otwartych terenach miejskich, w sąsiedztwie placówek edukacyjnych o charakterze integracyjnym, placówek kształcenia specjalnego i nad Zalewem Zemborzyckim.
Projekt ma na celu udostępnienie przestrzeni publicznej, przeznaczonej na rekreację i zabawę, wszystkim osobom zainteresowanych jej użytkowaniem. Wierzymy, że realizacja tego pomysłu zapoczątkuje dobrą praktykę, w wyniku której place zabaw w Lublinie będą projektowane i tworzone z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta.

Opis rozszerzony:
Zabawa jest naturalną aktywnością i należy do jednego z podstawowych praw dziecka. Jest czynnością spontaniczną, przyjemną i dobrowolną. Poprzez zabawę dzieci uczą się siebie i od siebie, eksperymentują, poznają nowe obszary i umiejętności. Zabawa zaspokaja potrzebę aktywności fizycznej. W zabawie można rozładować energię, uwolnić się od frustracji, wypróbować nowe aktywności, nauczyć się zasad funkcjonowania w grupie. Ponadto zabawa pozwala na wyrażenia pragnień a także umożliwia przeniesienie się w świat wyobraźni. W zabawie można komunikować się niewerbalnie, wyrażać siebie łatwiej a czasem pełniej. Zabawa wyzwala pozytywną energię. Jest ona potrzebna każdemu, bez względu na wiek. Niniejszy projekt powstał dlatego, żeby zabawa na świeżym powietrzu była dostępna dla wszystkich.
Projekt zakłada m.in.:
- budowę modelowego placu zabaw dla wszystkich osób, bez ograniczeń oraz chodnik w celu realizacji dojścia, dojazdu wózkiem do Parku Jana Pawła II, działki nr: 117/5 i 2/13, arkusz mapy 4, Nr obrębu 27 Rury Bonifraterskie, dzielnica Czuby Południowe,
- doposażenie kilku istniejących placów zabaw znajdujących się w otwartej przestrzeni wspólnej, w sąsiedztwie placówek edukacyjnych o charakterze integracyjnym i placówek kształcenia specjalnego na terenie miasta Lublin. W przypadku wielu placówek, w ich sąsiedztwie nie ma terenów gminy miasto Lublin o charakterze przestrzeni wspólnej, bądź na istniejących placach nie było miejsca na doposażenie, dlatego nie zostały wzięte pod uwagę. Po przeprowadzonej analizie, miejsca na doposażenie placów zabaw, zaproponowano w dzielnicach:
- Bronowice, działka nr 107, arkusz mapy 6, nr obrębu 2, obręb Bronowice,
- Czechów Południowy, działki nr: 5/5 i/lub 5/9, arkusz mapy 10, Nr obrębu 6, Obręb Czechówka Górna Kolonia,
- Tatary, działka nr 40/3 Arkusz mapy 9 Nr obrębu 37 Obręb Tatary,
- Zemborzyce, działka nr 37/34, arkusz mapy 5, Nr obrębu 49, Obręb Zemborzyce Kościelne II.
Przed projektowaniem lokalizacja powinna być jeszcze możliwa do zweryfikowania, zmiany, pod kątem bieżących potrzeb, w tym po uwzględnieniu innych projektów zrealizowanych w międzyczasie w przestrzeniach publicznych miasta Lublin.

W lokalizacji placów zabaw zaproponowanych do doposażenia nie uwzględniono Śródmieścia ze względu położenie w tej części miasta dwóch placów zabaw wyposażonych w urządzenia dla osób poruszających się na wózkach (plac zabaw w Parku Saskim i plac na Błoniach Zamkowych) oraz fakt, że nie ma możliwości dofinansowania placu zabaw na Placu Litewskim (ze względu na przeszkody formalne związane z finansowaniem zewnętrznym). Ponadto w centrum miasta, na Błoniach Zamkowych i w Parku Ludowym planowane są kompleksowe realizacje zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Zamiast tego wybraliśmy doposażenie placu zabaw nad Zalewem Zemborzyckim - jest to miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców z całego terenu Lublina.

Realizacja projektu będzie przyczyniała się do tworzenia bardziej wartościowych przestrzeni i postrzegania miasta Lublina jako miejsca przyjaznego także dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Każdy z nas jest inny. Dzięki temu postrzegamy świat w różny sposób, możemy uzupełniać się i wspólnie tworzyć miasto w którym będziemy chcieli mieszkać.

Plac zabaw w Parku Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe
Realizację modelowego placu zabaw zaplanowano w Parku Jana Pawła II. Dostępność Parku dla dla osób poruszających się na wózkach zostanie polepszona w ramach zwycięskiego projektu D-38 oraz jak zakładamy również w ramach niniejszego projektu.
Lokalizację placu przyjęto na działce o nr ewid. 117/5. Park Jana Pawła II jest popularnym miejscem spotkań, przestrzenią publiczną o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym, jednakże osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi miały do niego dotychczas ograniczony dostęp (szczególnie na osiedlu Górki).
W niedalekim sąsiedztwie Parku Jana Pawła II położonych jest kilka placówek oświatowych, opiekuńczych i terapeutycznych:
- Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II z klasami integracyjnymi, ul. Bursztynowa 22,
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej z klasami integracyjnymi, ul. Radości 13,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul. Radości 8
- Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, ul. Radości 8
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Skrzydła”, ul. Szmaragdowa 1,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ul. Ametystowa 22.
Plac będzie atrakcyjnym miejscem dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać w celu ćwiczeń, wspólnej zabawy, spotkań, wypoczynku na świeżym powietrzu. W obrębie placu zaplanowano:
- wykonanie nawierzchni umożliwiającej swobodny wjazd i przejazdy wózków,
- ogród sensoryczny,
- 2 części placu zabaw z bezpiecznymi urządzeniami do ćwiczeń i zabawy dla różnych grup wiekowych: część dla dzieci młodszych i starszych do 12 roku życia oraz część dla młodzieży i osób dorosłych,
- bezpieczne ławki i atrakcyjne siedziska różnego typu,
- tablicę informacyjną i opisy urządzeń do ćwiczeń w tym z opisami alfabetem Braille’a,
- dodatkowe oświetlenie - 2 lampy,
- monitoring,
- kosze na odpady,
- stojaki rowerowe.
Plac będzie całkowicie lub w części otoczony żywopłotem z krzewów liściastych, z wykorzystaniem gatunków nietrujących, niealergizujących, o wielkości dającej efekt żywopłotu w krótkim czasie. Planowane jest również nasadzenie dodatkowych drzew, o obwodzie ok. 14-18 m. Drzewa będą dawały niezbędny cień osobom korzystającym z placu.

Ogród sensoryczny musi zostać wykonany na podstawie projektu stworzonego przez projektanta na bazie konsultacji społecznych, w których projektant będzie brał czynny udział. Projektant i wykonawca muszą mieć doświadczenie w realizacji co najmniej 2 ogrodów sensorycznych, potwierdzone referencjami za rzetelnie wykonaną usługę. W ogrodzie sensorycznym zostanie zrealizowana m.in. ścieżka sensoryczna, stymulująca w sposób optymalny zmysł wzroku, słuchu, dotyku, prioprecepcji, węchu, równowagi. W doborze materiałów sensorycznych należy zapewnić ich różnorodność, w tym wykorzystanie materiałów naturalnych o odpowiedniej trwałości i estetyce. W nasadzeniach muszą zostać zastosowane rośliny nietrujące, inne niż uznane za alergizujące. Dobór roślinności powinien uwzględniać m.in.: rośliny o różnorodnej kolorystyce, zmieniające barwę w ciągu roku, w różnych jego okresach, zróżnicowaną fakturę liści i pędów (miękkie, twarde, szorstkie, gładkie etc.), różnorodne okresy kwitnienia przez cały sezon wegetacyjny, rośliny pachnące. Niezwykle istotna jest właściwa kompozycja uwzględniająca również konieczność właściwego wkomponowania w teren na którym będzie realizowany ogród, uzyskanie wysokich walorów estetycznych. Część nasadzeń powinna być realizowana na wyniesionych rabatach dzięki czemu dostępne będą dla osób poruszających się na wózkach. Opisy roślinności, kompozycji, miejsc wykonane również alfabetem Braille’a.

W doborze urządzeń placu zabaw należy uwzględnić zarówno urządzenia dla młodszych i starszych, urządzenia wspomagające rozwój, terapię integracji sensorycznej, urządzenia dla osób poruszających się na wózkach, osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, urządzenia atrakcyjne dla wszystkich potencjalnych użytkowników.
Odpowiedni dobór elementów placu ma zapewnić pozytywny wpływ na rozwój jego użytkowników, m.in. rozwój układu nerwowego, tworzenie połączeń między neuronami w mózgu, współdziałanie obydwu półkul mózgowych, rozwój równowagi i koordynacji, planowanie ruchu, rozwój zmysłów, rozwój mięśni, ćwiczenie koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej, oceny ryzyka, rozwój wyobraźni i kreatywności. Ponadto będa to również ćwiczenia cierpliwości, współpracy, komunikacji dając pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, integrację. Plac ma być jednak przede wszystkim bezpiecznym miejscem zabawy i relaksu.
W zestawach urządzeń dla obu grup wiekowych powinny znaleźć się takie elementy jak: karuzele, podesty obrotowe (ruch obrotowy), huśtawki (ruch wahadłowy), elementy do wspinania, podciągania się (koordynacja, wzmacnianie mięśni, usprawnienie), równoważnie, balansowania ciałem (równowaga), elementy stymulujące różne zmysły. Przykładowe urządzenia do wyboru:
- Huśtawki: typu “latający dywan” integracyjna oraz typu “bocianie gniazdo”,
- Huśtawka integracyjna z siedziskiem typu “bocianie gniazdo” z oparciem,
- Huśtawka z gondolą dostosowana dla osoby poruszającej się na wózku,
- Huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla małego dziecka w formie koszyka z podniesionym stanem,
- Huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla dorosłej osoby dużych rozmiarów do 190 cm, 150 kg,
- Podest obrotowy,
- Karuzela umożliwiająca jednoczesne korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby siedzących na ławeczkach; każda z osób będąca wewnątrz karuzeli może wprawić karuzelę w ruch obrotowy lub ją zatrzymać używając talerzyka napędowego umieszczonego w centralnej części karuzeli,
- Zjeżdżalnie różnej wysokości i szerokości, dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
- Równoważnie o różnym stopniu trudności, dla dorosłych odpowiednio duża szerokość deski,
- Bujaki: pojedynczy i kilkuosobowe, jeden dla osób dorosłych o dużych gabarytach,
- Wagi: z siedzeniami, do przechodzenia, jedna dla osób o dużych gabarytach,
- Piaskownica na podwyższeniu dla osób poruszających się na wózkach i obok druga na podłożu,
- Urządzenia do przesypywania i podciągania piasku pomiędzy piaskownicami,
- Elementy parku linowego, tunel linowy, element do podciągania się z kółkami gimnastycznymi, most do balansowania, elementy do podciągania dla osób poruszających się na wózkach,
- Elementy do wspinania, bezpieczna ścianka wspinaczkowa,
- Elementy do stymulacji wzrokowej, słuchowej (np. delikatne dzwonki),
- Domek zabaw, z szerokim przejazdem dla wózków,
- Labirynt z tablic interaktywnych - tablice z ruchomymi obrazkami do układania, w tym Brailem, tablica edukacyjna Braille’a i tablica z nauką języka migowego, liczydło, labirynt z przesuwanymi elementami, bulaj, tablica do nauki liczenia, kółko i krzyżyk itp.
- Część z wymienionych elementów może stanowić zestaw wielofunkcyjny, przejazdowy dostosowany do osób poruszających się na wózkach,
- Elementy siłowni dostępne dla osób poruszających się na wózkach (np.: wyciskanie, motyl).

Połączenie ciągów komunikacyjnych
Projekt zakłada także budowę ok. 160 m chodnika o szerokości 1,7m, łączącego chodnik obok przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wyżynnej z ulicą Filaretów i chodnik w Parku Jana Pawła II, (działki nr ewid: 117/5 i 2/13). Zapewni to dalszą poprawę dostępności Parku Jana Pawła II, w tym od/do przystanku autobusowego. W kosztorysie szacunkowym założono większy koszt z uwagi na ewentualną konieczność realizacji barierek oraz innych ważnych dla bezpieczeństwa przemieszczania się elementów. Projekt i realizacja muszą być zgodne z wytycznymi “Lubelskich standardów pieszych”.

Place zabaw w otwartych przestrzeniach publicznych
Doposażenie 4 istniejących placów rekreacyjnych zlokalizowanych na miejskich przestrzeniach publicznych w dzielnicach:
- Bronowice, Park Bronowicki, działka nr 107, arkusz mapy 6, nr obrębu 2, obręb Bronowice, Park Bronowicki,
- Czechów Południowy, tereny rekreacyjno sportowe na osiedlu im. Mieczysława Karłowicza, pomiędzy ulicami: Młodej Polski, Górska, Lawinowa, Kameralna, działki 5/5 i/lub 5/9, arkusz mapy 10, Nr obrębu 6, Obręb Czechówka Górna Kolonia,
- Tatary, Park Tatary, działka nr 40/3 Arkusz mapy 9 Nr obrębu 37 Obręb Tatary,
- Zemborzyce, tereny sportowo rekreacyjne w ramach istniejących placów zabaw, działka nr 37/34, arkusz mapy 5, Nr obrębu 49, Obręb Zemborzyce Kościelne II.

Doposażenie istniejących placów o charakterze rekreacyjnym powinno opierać się na tych samych potrzebach i założeniach które opisano powyżej dla nowego placu zabaw. Nowe urządzenia powinny stanowić uzupełnienie istniejących, zostać funkcjonalnie i estetycznie wkomponowane w całość oraz otoczenie. Urządzenia zostaną dobrane na podstawie potrzeb określonych w trakcie konsultacji społecznych na etapie projektowania, w których projektant będzie brał czynny udział.

Każdy plac zabaw, nowy i doposażane place, musi zostać zaprojektowany i wykonany przez firmę posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa placów o charakterze integracyjnym (z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju) - min. 3 realizacje potwierdzone referencjami za rzetelnie wykonaną usługę. Gwarancja urządzeń i prac montażowych musi obejmować okres min. 3 letni. Ostateczny wybór elementów i ich kolorystykę należy dobrać na podstawie konsultacji z potencjalnymi użytkownikami placu, w ścisłej współpracy z autorami projektu. Współpraca powinna obejmować również kolejne etapy realizacji.

Projekt powstał z inicjatywy rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami. Pomysł na etapie jego opracowywania zyskał wsparcie animatorów, socjologów, pedagogów, rodziców i specjalistów pracujących z osobami o specjalnych potrzebach. W ramach przygotowania projektu przeprowadzono szereg rozmów o potrzebach/wywiadów z opiekunami osób ze specjalnymi wymaganiami, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z projektantem placów zabaw, architektem zieleni i przedstawicielami Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Plac zabaw, w tym: nawierzchnia, urządzenia, ogród sensoryczny, tablice urządzeń opisane również alfabetem Braille’a, siedziska, ławki, kosze, stojaki rowerowe, inne niezbędne elementy, całość do wysokości środków w ramach projektu625 000,00 zł
Chodnik - dojście i dojazd wózkami pomiędzy Parkiem Jana Pawła II a chodnikiem przy ul. Wyżynnej oraz niezbędne dodatkowe elementy ciągu komunikacyjnego100 000,00 zł
Żywopłot otaczający plac oraz nasadzenia kilku drzew o obwodzie 14-18 cm15 000,00 zł
Zakup i montaż urządzeń do doposażenia istniejących placów, urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędne do realizacji celu elementy i prace techniczne, rozdysponowanie kwotów na poszczególne place na bazie konsultacji, całość do wysokości środków w ramach projektu400 000,00 zł
Dla najlepszej realizacji założonego celu należy zachować możliwość przesuwania kwot przewidzianych dla poszczególnych elementów projektu w ramach kosztu całego projektu0,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Agata Cholewa603129880cholewagata@gmail.com
Marta Łukasik781956541martalukasik30@gmail.com
Dorota Kowalik609818643dorotakowalik.1977@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów