Modelowe przestrzenie edukacji - standardy zielonego budownictwa, zrównoważonej urbanistyki w projektowaniu szkół, przedszkoli i żłobków

Numer identyfikacyjny projektu: O - 64

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt polega na opracowaniu standardów urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów edukacji czyli uniwersalnych wytycznych projektowych, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości budynków, zagospodarowania przestrzeni otwartych i powiązań z otoczeniem. Zakres projektu obejmuje:
1- cześć analityczną czyli diagnozę stanu obecnego obiektów szkół, przedszkoli i żłobków w Lublinie pod kątem technicznym, funkcjonalno-użytkowym i urbanistycznym;
2 - cześć badawczą czyli opracowanie naukowo-branżowe standardów projektowych opartych na założeniach zielonego budownictwa i zrównoważonej urbanistyki, współczesnych nowatorskich rozwiązaniach projektowych w tworzeniu przestrzeni edukacji oraz konsultacjach i badaniu potrzeb użytkowników;
3 - część koncepcyjną czyli wykonanie pilotażowych projektów koncepcyjnych urbanistyczno-architektonicznych "modelowych przestrzeni edukacji" dla wybranych przykładowych obiektów szkoły, przedszkola i żłobka, które mogą być podstawą do dalszych działań.

Opis rozszerzony:
Projektowanie obiektów i przestrzeni edukacji tj. szkoły, przedszkola i żłobki zasługuje na szczególną uwagę. Są to miejsca gdzie dzieci i młodzież, od najmłodszych lat do dorosłości spędzają znaczną część swojego życia. Mają one ogromny wpływ na kształtowanie ich umysłów, komfort psycho-fizyczny, zdolność koncentracji i stopnień przyswajania wiedzy, a także kształtowanie zachowań i budowanie relacji międzyludzkich. Od warunków przestrzennych zależy bardzo wiele - forma, funkcjonalność i atmosfera przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych mogą stwarzać wiele ograniczeń lub otwierać nowe możliwości dla jej użytkowników.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę modernizacji istniejących obiektów, których stan i sposób funkcjonowania po kilku dekadach wymaga przemyślenia i ulepszenia, a także może stać się przewodnikiem dla projektantów nowych placówek oświaty. Poza zwiększeniem funkcjonalności i estetyki ważne są takie aspekty jak mikroklimat budynków, ich wpływ na zdrowie i efektywność pracy. Na szczególną uwagę zasługuje zagospodarowanie otoczenia poprzez stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc gdzie można odetchnąć między zajęciami lub przebywać z rówieśnikami, prowadzić zajęcia plenerowe, korzystać z przedszkolnych podwórek w każdym sezonie, zapewnić możliwość ruchu i zabawy. Ważne są również powiązania obiektów edukacji z otoczeniem przez zapewnienie bezpiecznych dojść i dojazdów rowerem, stojaków i wiat rowerowych.
Projekt "modelowych przestrzeni edukacji" i opracowanie standardów projektowych ma na celu wyznaczenie nowej jakości dopasowanej do współczesnych potrzeb i kryteriów zielonego budownictwa przez zapewnienie prorozwojowego, kreatywnego i przyjaznego środowiska dla młodych ludzi ale również zapewnienie jakościowych warunków dla pedagogów do pracy dziećmi i młodzieżą.
Zamysłem idei realizacji projektu jest stworzenie bazy wiedzy, która będzie pokazywała nowe szanse na podwyższanie jakości życia w Lublinie i w momencie możliwości finansowania inwestycji modernizacji lub budowy poszczególnych obiektów pozwoli na przemyślane i efektywne działanie.
Zakres projektu obejmuje:
ETAP ANALITYCZNY:
- opracowanie analiz przestrzennych, jakościowych i ilościowych z zakresu urbanistyki, architektury i dziedzin uzupełniających w celu diagnozy stanu istniejącego
ETAP BADAWCZY:
- przeprowadzenie konsultacji oraz warsztatów edukacyjno-partycypacyjnych wśród użytkowników i mieszkańców
- przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu urbanistyki, architektury, nauk przyrodniczych, społecznych, które będą podstawą teoretyczna do opracowania standardów i modelowych projektów
ETAP KONCEPCYJNY:
- opracowanie standardów zielonego budownictwa, zrównoważonej urbanistyki i ekoedukacji w projektowaniu szkół, przedszkoli i żłobków
- opracowanie projektów koncepcyjnych urbanistyczno-architektonicznych modernizacji przykładowych obiektów jako "modelowych przestrzeni edukacji

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
Etap analityczny50 000,00 zł
Etap badawczy60 000,00 zł
Etap koncepcyjny140 000,00 zł
SUMA:250 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Sawicka516081842annasawicka.umcs@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - projekt z założenia wieloletni o charakterze strategicznym, wykraczający poza ramy Budżetu Obywatelskiego.

Powrót do listy projektów