OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!

Numer identyfikacyjny projektu: O - 49

Dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Kalinowszczyzna, Ponikwoda

Opis skrócony:
Projekt polega na modernizacji i budowie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i rodzinnej w północnej części Lublina i jej usytuowaniu w 6 strefach:

• STREFA 1 - wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną/ koszykową;
• STREFA 2 - boisko do piłki siatkowej plażowej;
• STREFA 3 - boisko do piłki siatkowej;
• STREFA 4 - siłownia plenerowa;
• STREFA 5 i 6 –spotkań i rekreacji.

Projekt zostanie zlokalizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Głównymi użytkownikami infrastruktury będą:
- młodzież z terenu całego miasta Lublina ucząca się i mieszkająca w SOSW (z niepełnosprawnością intelektualną),
- mieszkańcy dz. Ponikwoda oraz dz. sąsiadujących: Czechowa Płn. i Płd. oraz Kalinowszczyzny.

Projekt OSIEK (ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura) to inwestycja w nasze boisko- miejsce, w którym czas będą spędzali mali i duzi mieszkańcy Lublina o różnych potrzebach i zainteresowaniach sportowych i i rekreacyjnych.

Opis rozszerzony:
Projekt polega na modernizacji i budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i rodzinnej w północnej części Lublina i jej usytuowaniu w 6 strefach. Infrastruktura będąca przedmiotem przedsięwzięcia będzie zlokalizowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie.

Głównymi użytkownikami infrastruktury będą:
- młodzież z terenu całego miasta Lublina ucząca się i mieszkająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie (z niepełnosprawnością intelektualną),
- mieszkańcy dzielnicy Ponikwoda oraz dzielnic sąsiadujących: Czechowa Płn. i Płd. oraz Kalinowszczyzny.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie wchodzą:
- Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną)
- Warsztaty szkolne
- Internat
oraz
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent"
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka "Pomocna dłoń".

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (dalej SOSW lub ośrodek) usytuowany jest w północnej części Lublina, przy głównej drodze wylotowej. Położenie budynków otoczonych bujną roślinnością w zagłębieniu terenu sprawia, że dojazd do ośrodka jest dogodny dla wszystkich mieszkańców Lublina, a młodzież może uczyć się w ciszy i spokoju mimo bliskości ruchliwej ulicy. Placówka posiada bardzo dogodne połączenie z komunikacją miejską. SOSW otwiera przed swoimi wychowankami szeroki wachlarz możliwości, zarówno spędzania wolnego czasu jak i ciekawych zajęć tematycznych. Idealnym uzupełnieniem szerokiej oferty ośrodka byłaby również nowoczesna, zadbana infrastruktura sportowa, a dzięki temu że ogólnodostępna dla mieszkańców Lublina – sprzyjająca nawiązywaniu nowych relacji i przyjaźni dla młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej z terenu całego miasta.

Przedsięwzięcie ma na celu dbałość o prawidłowy rozwój fizyczno-ruchowy dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, popularyzację aktywności fizycznej, integrację oraz rozwój kontaktów społecznych pomiędzy rówieśnikami, tworzące nową przestrzeń do bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu. Projekt zakłada całkowitą modernizację boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz piłkę koszykową, wykonanie nowego boiska gry w piłkę plażową, modernizację infrastruktury lekkoatletycznej oraz wykonanie siłowni plenerowej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Poza infrastrukturą sportową planowane do realizacji są: monitoring obiektu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników, jak i mienia zlokalizowanego na terenie szkoły, trybuny dla publiczności, kompleksowe oświetlenie obszaru sportowo-rekreacyjnego, ogrodzenie, jak i wykonanie terenów zielonych.

Celem realizacji projektu jest budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego kompleksu sportowego umożliwiającego masowe uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców dzielnic na północy Lublina oraz rodzinne spędzanie czasu. Inwestycja ma sprzyjać zwiększeniu aktywności fizycznej oraz tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na północy Lublina.


Pośrednio efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:
- Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obecnie infrastruktura sportowa będąca w trwałym zarządzie ośrodka nie spełnia wymaganych standardów, w tym bezpieczeństwa: nawierzchnia boisk jest nierówna i zaniedbana, ogrodzenie nie spełnia swojej funkcji, jest dziurawe, zardzewiałe, teren jest nieoświetlony, nie ma podstawowego wyposażenia sportowego – koszy do piłki, bramek – aktualnie miejsce to nie stanowi przyjaznej przestrzeni do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a nawet bezpiecznej edukacji sportowej dla młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenie ośrodka. Planowana inwestycja pośrednio przyczyniłaby się również do poprawy atrakcyjności placówki dla przyszłych uczniów i jej opiekunów.

- Poprawa warunków treningowych dla mieszkańców Lublina oraz uczniów ośrodka, w tym przeciwdziałanie procesom utraty dalszej wartości użytkowej infrastruktury sportowej przy ośrodku, znajdującej się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. W tym aspekcie szczególne znaczenie ma boisko do plażowej piłki siatkowej, które umożliwiałoby ćwiczenie i doskonalenie niepełnosprawnej młodzieży ośrodka w dyscyplinie, w której odnosi ona sukcesy (obecnie młodzież z ośrodka jest mistrzem Polski w tej dyscyplinie wśród szkół specjalnych). Nastąpi zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród niepełnosprawnej młodzieży w ośrodku oraz zostaną stworzone warunki do wykorzystania obiektu do organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym.

- Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i uczniom ośrodka, która z jednej strony popularyzowałaby aktywność fizyczną, wspierając prawidłowe wzorce przeciwdziałające deficytom zdrowotnym, z drugiej strony pozwalałaby na rodzinne, wspólne spędzanie czasu na powietrzu, tworząc miejsce do spotkań, rozmów i wspólnej zabawy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze możliwym byłoby organizowanie imprez sportowych (w tym turniejów zespołowych) czy popularnych ostatnio pikników rodzinnych.

Za potrzebą realizacji projektu inwestycyjnego na północy Lublina przemawiają:
• Niewielka liczba ogólnodostępnych kompleksów sportowych w dzielnicach: Ponikwoda (2, z czego jeden będący przedmiotem projektu), Czechów Płn. i Czechów Płd. (po 3 w każdej dzielnicy) podczas gdy inne dzielnice i części Lublina mają zdecydowanie większą liczbę nowoczesnych obiektów.
• Niskie nakłady na infrastrukturę sportową w tej części Lublina, również ze środków budżetu obywatelskiego – w ostatnich latach żaden z dużych projektów o charakterze inwestycyjnym polegającym na rozbudowie obiektów sportowych nie został zrealizowany na tym terenie, najbliższe dotyczą Czechowa i są zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 16. Ponikwoda jest jedną z mniejszych dzielnic Lublina i mimo, że jest otoczona łącznie przez duże dzielnice: Czechów Północ, Czechów Południe i Kalinowszczyzna to jednak infrastruktura tych dzielnic dalece odbiega od dzielnic, na które w ostatnim czasie ponoszone były nakłady inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury sportowej.
• Struktura demograficzna dzielnicy ulegająca dynamicznym zmianom – pojawiają się liczne, nowe inwestycje deweloperskie, dzięki którym dzielnica jest w coraz większym stopniu zaludniana przez osoby młode, zakładające rodziny, małe dzieci – do nich wszystkich dotychczasowa infrastruktura dzielnicy jest niedostosowana. Przeważające do niedawna budownictwo domków jednorodzinnych (budowanych w latach 80’) uzupełniane jest przez ciasne, ogrodzone osiedla ze skąpymi, wewnętrznymi placami zabaw – brakuje skwerów zieleni, ogólnodostępnych boisk, miejsc rodzinnego wypoczynku czy po prostu wolnej przestrzeni, w której dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas – miejsca takie są charakterystyczne dla starszych dzielnic, budowanych w czasach, kiedy grunty były tańsze i organizatorzy przestrzeni doceniali potrzebę organizacji mieszkańcom miejsc do spędzania wolnego czasu.
• Ograniczony kontakt młodzieży uczącej się i mieszkającej na terenie ośrodka z rówieśnikami z innych dzielnic. Rozbudowa nowoczesnego kompleksu sportowego pozwoliłaby na zawiązanie nowych przyjaźni, zacieśnienie relacji, wspólną rywalizację w turniejach czy meczach towarzyskich. Boisko do plażowej piłki siatkowej byłoby doskonałym argumentem dla korzystania z obiektu dla osób z całego Lublina, nie tylko z najbliższej okolicy.
• Niewystarczające narzędzia popularyzacji zdrowego stylu życia w tej części Lublina- niedostosowana infrastruktura, „ciasne” osiedla, brak ogólnodostępnych boisk, placów czy skwerów powoduje coraz mniejsze zainteresowanie sportem zarówno wśród młodzieży ośrodka, jak również mieszkańców Ponikwody i okolicznych dzielnic. Niska aktywność fizyczna, malejąca wraz z wiekiem, będzie skutkowała konsekwencjami zdrowotnymi, wśród których najważniejsze to: otyłość, zwiększone ryzyko chorób naczyniowo- sercowych, stres, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy, zmniejszona odporność czy niższa wydolność.

Mając na uwadze powyższą argumentację zakres rzeczowy projektu dostosowano do potrzeb licznych grup społecznych:
a. uczniów niepełnosprawnych mieszkających i uczących się w ośrodku, pochodzących z terenu całego Lublina,
b. dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Ponikwoda oraz dzielnic sąsiadujących,
c. seniorów z północnej części Lublina.

Zaplanowano budowę i modernizację ośrodka w ramach 6 stref:
• STREFA NR 1 - wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną/piłkę koszykową, wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami oraz siedziskami;
• STREFA NR 2 - boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi;
• STREFA NR 3 - boisko do piłki siatkowej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi;
• STREFA NR 4 - siłownia plenerowa (od 10 do 14 urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym 4 urządzenia dla osób niepełnosprawnych, tablica informacyjna) o podłożu trawiastym lub piaskowym, obligatoryjnie utwardzonym w miejscu ulokowania maszyn dla osób niepełnosprawnych;
• STREFA NR 5 - wykonanie strefy dla rodzin (ciąg pieszy wykonany z nawierzchni poliuretanowej na kształt litery "U" wraz z ławkami (7 szt.), koszami na odpady (3 szt.), modernizacją terenów zielonych wraz z nowymi nasadzeniami (drzewa, krzewy).
• STREFA NR 6 - pozostałe miejsca nie objęte strefami są to tereny podlegające rewitalizacji nawierzchni trawiastej (posadzenie bylin, krzewów, drzew oraz nawierzchni trawiastej), ciągów pieszych, budowa na istniejących schodach podjazdu dla wózków, modułowy parking rowerowy typu "U", 8 ławek z montażem 3 kosze na odpady, stacja rowerowa samoobsługowa.

Projekt OSIEK odzwierciedla potrzeby północnej części Lublina – potrzeby ośrodka, propagowania sportu wśród jego uczniów i mieszkańców, konieczność integracji niepełnosprawnej młodzieży z mieszkańcami okolicznych osiedli oraz znaczenie edukacji i kultury w życiu i dzieci i dorosłych mieszkańców Lublina.

Najważniejsze zalety inwestycji to:
- jej rewalidacyjny wpływ na uczniów i mieszkańców ośrodka,
- nieodpłatność, publiczny charakter i ogólnodostępność, które bezpośrednio wpłyną na wzajemne relacje mieszkańców Ponikwody i sąsiadujących dzielnic, jak również z niepełnosprawnymi uczniami, przez co zniwelują/ zmniejszą różnice pomiędzy różnymi grupami społecznymi,
- korzystny wpływ na zdrowie z tytułu popularyzacji aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz przebywania na powietrzu, propagowanie i zachęcanie do „wyjścia z domu”, jak również przyczynianie się do integracji społeczności lokalnych
czynią ten projekt wyjątkowym i wieloaspektowym. W konsekwencji będzie on miał znamienny wpływ na rozwój dzielnicy Ponikwoda, jak i wszystkich mieszkańców miasta Lublina.

Nowoczesne i wszechstronne dla użytkowników o różnych potrzebach rozwiązania, usytuowanie w SOSW, w którym uczą się i mieszkają uczniowie z całego miasta oraz nieczęste w Lublinie boisko do piłki plażowej pozwalają na sklasyfikowanie projektu jako ogólnomiejski.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Boisko do piłki siatkowej wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi (zwyczajowo wymiary boiska do piłki siatkowej mają wymiary 18 m x 9 m ) BOISKO NR 2 70 000,00 zł
Boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi (zwyczajowe wymiary 16 m x 8 m) BOISKO NR 3 40 000,00 zł
Wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną/piłkę koszykową, wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami oraz siedziskami BOISKO NR 4 420 000,00 zł
Siłownia plenerowa (od 10 do 14 urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym 4 urządzenia dla osób niepełnosprawnych, tablica informacyjna, montaż urządzeń) BOISKO NR 1 160 000,00 zł
Wykonanie strefy dla rodzin (ciąg pieszych wykonany z nawierzchni poliuretanowej na kształt litery "U" wraz z ławkami(7 szt.), koszami na odpady (3 szt), modernizacją terenów zielonych wraz z nowymi nasadzeniami73 000,00 zł
Oświetlenie kompleksu sportowego wraz z ciągami pieszymi przy pomocy lamp solarnych LED100 000,00 zł
Monitoring obiektu sportowo rekreacyjnego25 000,00 zł
Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego136 000,00 zł
Rewitalizacja terenów zielonych (posadzenie bylin, krzewów, drzew oraz nawierzchni trawiastej)76 000,00 zł
Remont ciągów pieszych, budowa na istniejących schodach podjazdu dla wózków, 8 ławek z montażem, 3 kosze na odpady40 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zgoda.pdf
Zalacznik nr 1_szkic sytuacyjny.jpg
Zdjecie 3.jpg
Zdjecie 2.jpg
Formularz zgloszenia.pdf
Zdjecie 4.jpg
Zdjecie 1.jpg

Autorzy projektu:
Agnieszka Laskowska601-94-19-19al-r@wp.pl
Marciń Błoński 690-960-930blonski.mc@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów