Pogodna ulica, niech sąsiadów zachwyca

Numer identyfikacyjny projektu: M - 1

Dzielnice: Bronowice

Opis skrócony:
Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na drodze i pod miejscami postojowymi. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.

Dzięki realizacji projektu wymienimy nawierzchnię zjazdu i drogi, ułożymy kostkę pod miejscami postojowymi i pod pojemnikami na surowce wtórne oraz posadzimy zieleń drogową.

Szczegółowy opis inwestycji został przedstawiony w kolejnym punkcie.

Opis rozszerzony:
6.1 Lokalizacja projektu
Zjazd publiczny z ul. Pogodnej do ul. Jesiennej jest w dzielnicy Bronowice, w kwartale ulic: Krańcowa-Pogodna-Grabskiego-Zimowa. Ulice:Krańcowa-Pogodna-Grabskiego są drogami powiatowymi a ul. Zimowa-Jesienna i droga dojazdowa są drogami gminnymi. Zjazd z ul Pogodnej i ul. Jesienna zlokalizowane na działce nr ewid. 382/2 będącej własnością Gminy Lublin-zarządzane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

6.2 Opis stanu istniejącego
Proponowany do modernizacji istniejący wjazd publiczny z ul. Pogodnej do ul. Jesiennej wybudowano w latach 80 ubiegłego wieku, celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców bud. wielorodzinnego przy ul. Jesienna 1,2 ,4, Pogodna 38 i 40, w których aktualnie zamieszkuje 554 osoby, oraz do domków jednorodzinnych przy ul. Jesiennej 3,5,6,8,10,14. Odcinek ciągu pieszo-jezdnego od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej o długości 141m i szerokości 4,5 m posiada nawierzchnię asfaltową (z licznymi ubytkami asfaltu) ograniczoną z dwóch stron krawężnikiem chodnikowym. Ponadto przy tym odcinku jezdni istnieją miejsca postojowe dla samochodów osobowych na pow. 278 m2 ,dla 32 szt, oraz trzy miejsca pod kontenery na surowce wtórne. Natomiast odcinek ul. Jesiennej na długości 56 m i szerokości 6m przy budynkach jednorodzinnych posiada nawierzchnię betonową (mocno zdewastowaną). W liniach rozgraniczających nawierzchnie jezdni znajdują się 2 wpusty deszczowe i 2 włazy typu ciężkiego nad studniami rewizyjnymi kanalizacji deszczowej.

6.3 Opis stanu projektowanego
Proponuje się przebudowę istniejącego wjazdu ( z wykorzystaniem w maksymalnym zakresie istniejącej nawierzchni jako podbudowy) polegającą na; wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych o grubości 4 cm, oddzielenie miejsc postojowych krawężnikiem betonowym 15x30 cm, i wykonanie nawierzchni na miejscach postojowych z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm. Pozostawienie istniejących krawężników drogowych od strony zewnętrznej miejsc postojowych. Natomiast na ul. Jesiennej wykonanie nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm i wymianę obrzeży chodnikowych na krawężniki betonowe 15x30 cm. Wykonanie warstwy ścieralnej pod pojemniki na surowce wtórne z kostki betonowej kolorowej grubości 6 cm, ustawienie od strony zewnętrznej obrzeży betonowych 8x30 cm. Regulację wysokościową włazów nad studzienkami rewizyjnymi kanalizacji deszczowej, oraz ulicznych wpustów deszczowych. Renowację zieleni miejskiej. Oznakowanie pionowe.

6.4 Konstrukcja zjazdu i drogi dojazdowej
Przyjęto konstrukcję jezdni z modyfikacją warstwy ścieralnej dla ruchu kategorii K2;,
- przystosowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o gr do 3cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową AC 16W PMB 25/55-60,rozebranie krawężników chodnikowych,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 wtopionych na odcinkach stykających się z miejscami postojowymi, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10,
-jw. lecz jako wystające na pozostałych odcinkach,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych o grubości 4 cm- warstwa ścieralna AC 8 S PMB 45/80-55.

6.5 Konstrukcja nawierzchni pod miejscami postojowymi
- ułożenie nawierzchni jako warstwy ścieralnej z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, na istniejącej podbudowie, z kostki betonowej lub płytek ażurowych.

6.6 Konstrukcja nawierzchni pod pojemniki na surowce wtórne
- rozebranie chodnika z płytek chodnikowych 35x35, oraz krawężnika chodnikowego,
- ustawienie krawężnika betonowego 6x20 na podsypce piaskowej,
- ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej szarej, gr 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5 cm.

6.7 konstrukcja nawierzchni na ul. Jesiennej
- demontaż krawężników chodnikowych,
-montaż krawężników 15x30 wystających na ławie betonowej z oporem, z betonu C8/10,
-wyrównanie istniejącej nawierzchni zaprawą cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3-4 cm,
-regulacja wysokościowa włazów i kratek ściekowych,
- ułożenie nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej brukarskiej kolorowej o gr 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 3-5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem.

6.8 Zieleń drogowa
- ręczne plantowanie terenu, wykonanie trawnik dywanowych.

6.9 organizacja ruchu
- ustawienie znaków pionowych; nakazu i zakazu

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)(153610x0,05=7680zł)7 680,00 zł
Roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozebranie krawężników chodnikowych, rozebranie ław betonowych, frezowanie nawierzchni bit. 3 cm) regulacja wysokościowa krat i włazów szt.411 660,00 zł
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (394mb)27 580,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa (mechaniczne czyszczenie, skropienie asfaltem, wyrównanie mieszanką mineralno asfaltową AC 16 W PMB 25/55-60, nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych o grubości 4 cm-warstwa ścieralna AC 8 S PMB 45/80-55 (634m2).46 650,00 zł
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3-5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (614m2)55 260,00 zł
Ustawienie krawęznika 6x20 na posypce z piasku (30 mb)nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce z piasku 3-5 cm (26 m2)3 260,00 zł
Założenie zieleni - 300 m2, ustawienie znaków pionowych - szt.2.9 200,00 zł
rezerwa na roboty nieprzewidziane 5% (161290x0,05=8064)8 064,00 zł
SUMA:169 354,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
DSC_2784.jpg
DSC_2785.jpg
DSC_2791.jpg
DSC_2789.jpg
DSC_2782.jpg
DSC_2783.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów