REMONTUJEMY SZKOŁĘ URSZULANEK - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego do prowadzenia 8klasowej szkoły podstawowej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 17

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej związały się z Lublinem w 1917 r., osiedlając się na zaproszenie miasta w pobrygidkowskim zespole klasztornym przy ul. Narutowicza. W murach klasztoru w 2008 r. reaktywowały szkołę figurującą w ewidencji podstawowych szkół publicznych Kuratora Oświaty w Lublinie, bezpłatną, realizującą programy MEN. Szkoła przynależy do staromiejskiego Pomnika Historii, jest objęta ochroną konserwatorską. Dziś zmiany w prawie oświatowym (VII i VIII klasa w każdej szkole podstawowej) wymuszają remont i adaptację części przestrzeni w budynku sięgającym historią XV wieku, głównie na nowe klasopracownie. Wykonany zostanie remont elektryczności, systemu wod.- kan., CO, osuszenie, dostosowanie do wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych. Odnowiona przestrzeń do dydaktyki pozwoli uniknąć likwidacji szkoły ponad 300 dzieci. Głos na projekt to pomoc dla społeczności szkolnej, aby po 100 latach obecności Sióstr w mieście ich szkoła przetrwała, kontynuując wysoki poziom nauczania.

Opis rozszerzony:
Zespół klasztorny Brygidów i Brygidek powstał między 1412 a 1426 r., z inicjatywy króla Władysława Jagiełły. Budowa murowanego klasztoru Brygidek nastąpiła w 1 ćw. XVII w., domkniętego czwartym skrzydłem przed 1660r. W 1917 r. w klasztorze osiadły Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej tworząc tu szkołę z internatem dla dziewcząt. Na potrzeby szkoły w 1924 r. wschodnia część klasztoru została nadbudowana przez Zgromadzenie o piętro. Siostry dobudowały w latach 1925-26 boczne skrzydło klasztoru i inne budynki gospodarcze. Zespół klasztorny otoczony murem zajmuje wraz z ogrodem znaczny obszar śródmieścia Lublina. Usytuowany został przy krawędzi skarpy zakola rzeki Bystrzycy na dawnym przedmieściu krakowskim, obecnie w kwartale ulic: Narutowicza, Dolnej Panny Marii i Górnej, sięgając narożnikiem wieży do linii ulicy Narutowicza.

Szkoła nie przerwała działalności nawet w czasie okupacji hitlerowskiej - Urszulanki włączyły się w tajne nauczanie. Uniemożliwił ją dopiero reżim komunistyczny, zamykając szkołę w 1955 r., pozbawiając praw do części pomieszczeń. Siostry utrzymywały więzi z KUL. Od lat 90. XX w. zespół klasztorny znów w całości należy do Zgromadzenia. W 2008 r. Zgromadzenie reaktywowało szkołę - podstawową, zgodnie z ówczesnymi przepisami sześcioklasową. Po upływie 100 lat obecności Zgromadzenia w Lublinie, placówka wciąż cieszy się uznaniem mieszkańców, uczestniczy w życiu miasta i daje szkołom ponadpodstawowym Lublina utytułowanych absolwentów, laureatów i laureatek wielu konkursów.

W budynku już wkrótce musi znaleźć bezpieczne miejsce prawie 400 dzieci (dziś uczy się w niej 310 dzieci - prawie w 100% to mieszkańcy Lublina). Wzrost liczby uczniów jest efektem zapisów nowego prawa oświatowego - wydłużającego szkołę podstawową o dwa roczniki - VII i VIII klasę, bez okresów przejściowych. Projekt przewiduje kompleksowy remont i adaptację wybranych pomieszczeń znajdujących się na parterze zespołu klasztornego, ściśle związanych z przyszłą pracą dydaktyczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 25.04.2007 r. zespół klasztorny jest częścią Pomnika Historii, jako element historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego. Jest on objęty ochroną konserwatorską. Każde prace remontowe wymagają nadzoru architektonicznego i archeologicznego.

Adaptacja szkoły do zasad narzuconych przez reformę oświatową wpisuje się w zadania gminy (działalność oświatowa to jedno z głównych zadań), ponadto szkoła zlokalizowana jest na terenie o podwyższonej odpowiedzialności Gminy Lublin, ze względu na wpisanie całości terenu szkolnego w rejestr Pomników Historii, będący w gestii Prezydenta RP.

Dane z www.geoportal.lublin.eu:
Adres budynku: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8, 20-004 lublin
Funkcja budynku k
Ilość kondygnacji 2
Nr działki 14/1
Arkusz mapy 6
Nr obrębu 34
Obręb Stare Miasto
Powierzchnia (m2) 23 679
Rodzaje użytków Bi Bz
Grupa rejestrowa 9
Koordynaty punktu:
Układ WGS 84
Szerokość geograficzna N51° 14´ 44.32369"
Długość geograficzna E22° 33´ 45.09999"

Budynek klasztoru jest murowany z kamienia i cegły (sklepienia), w połowie dwukondygnacyjny (od frontu), w części tylnej (wschód). Wtórnie podwyższony do trzech kondygnacji, przylegający narożnikiem do południowej ściany prezbiterium. Zbudowany na rzucie kwadratu z wirydarzem wewnątrz. Od strony wschodniej przytyka do niego prostopadle trzykondygnacyjne skrzydło nowszych budynków szkolnych, przekształconych z parterowego korytarza. Wszystkie pomieszczenia parteru są sklepione - w korytarzach sklepienia krzyżowe, w pomieszczeniach skrzydła zachodniego - kolebkowe, w pozostałych - kolebkowe z lunetami. W furcie i aneksach sklepienia krzyżowe. Elewacje klasztoru są miejscowo wzmocnione szerokimi skarpami, z gzymsem kordonowym pod trzecią kondygnacją. Dachy dwuspadowe nad częścią frontowa, wielospadowe nad partiami podwyższonymi. Piętrowa furta nakryta dachem dwuspadowym, niższe aneksy - dachami pulpitowymi. Ściana frontowa furty z łukowym wejściem na osi, na piętrze para łukowych okien, rozdzielonych wnęką z figurką MB.

(źródło danych dot. zespołu klasztornego: https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-klasztorny-pobrygidkowski-1456; oprac. Roman Zwierzchowski, OT NID w Lublinie, 17.10.2014 r.)

Pomieszczenia przewidziane do remontu do końca sierpnia 2017 r. użytkuje miejskie Przedszkole nr 4 w ramach umowy najmu. Odbiór pomieszczeń na potrzeby działalności przedszkolnej miał miejsce kilkadziesiąt lat temu, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Od tego czasu zmienił się wielokrotnie stan prawny i przepisy w zakresie możliwości użytkowania pomieszczeń do celów dydaktycznych. Dodatkowo, każda zmiana sposobu użytkowania, a taką jest zamiana sal przedszkolnych na klasy szkolne, wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń, a nie jest to możliwe bez dostosowania parametrów pomieszczeń do współczesnych norm dotyczących oświetlenia, wentylacji, bezpieczeństwa ppoż i innych. Odkryte instalacje przebiegające powyżej zasięgu rąk dzieci przedszkolnych stanowią zagrożenie dla starszych. Inny jest charakter obciążenia sal i sanitariatów dzieci przedszkolnych, inna intensywność użytkowania przez uczniów. Na powyższe nakłada się dodatkowo aspekt dewastacji pomieszczeń, które nie były remontowane od bardzo dawna – przedszkole jako dzierżawca nie było remontami zainteresowane. To wszystko sprawia, że remont jest konieczny i bez niego pomieszczenia przedszkola nie mogą w bezpośredni sposób zostać zaadaptowane do celów szkolnych.

W wyremontowanych pomieszczeniach utworzone zostaną m.in. klasopracownie fizyczne i chemiczne, pokój nauczycielski, szatnia. Ich wyposażenie, w przeciwieństwie do remontu, może być finansowane z subwencji oświatowej. Zgromadzenie już dysponuje gotowym i zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektem remontu części parterowej. Opracowano harmonogram prac remontowych:

BRANŻA BUDOWLANA
1. Roboty rozbiórkowe
2. Nowe przekłucia otworów drzwiowych
3. Wymiana posadzki
4. Nowe ścianki działowe
5. Ościeżnice drzwiowe
6. Remont i przykrycie kanału CO podposadzkowego
7. Roboty iniekcyjne i odsolenie ścian wewnętrznych
8. Pozostałe roboty z przedmiarów robót

BRANŻA HYDRAULICZNA – CO, WOD – KAN, WENTYLACJA
1. Wykonanie poziomów kanalizacyjnych i CO – komplet
2. Podejścia wod–kan do sanitariatów
3. Pozostałe roboty z przedmiaru robót

BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Roboty demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej
2. Wykonanie instalacji podtynkowej
3. Wykonanie tablic rozdzielczych
4. Pozostałe roboty z przedmiaru robót

W ramach już zrealizowanego projektu "Rewitalizacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina", finansowanego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-13, rewitalizacją objęty został jedynie Kościół Rektoralny p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, wraz z kryptami. Po zakończeniu tego projektu uwidocznił się kontrast między odnowioną świątynią a pozostałą częścią zespołu, w której prowadzona jest publiczna szkoła podstawowa. Niniejszy projekt przyczyni się do niwelowania tej różnicy między elementami składowymi Pomnika Historii.

Na przestrzeni niemal dekady (2008-2017) w bieżące remonty szkoły zainwestowano wiele środków rodziców dzieci szkolnych oraz Zgromadzenia. Ich wspólny trud bez dalszej kontynuacji dzieła szkolnego zmarnowałby się. Obecne wyzwanie remontowe jest ponad ich możliwości. Szkoła dla wielu jest częścią życia, gdyż angażuje do współpracy w edukacji całe rodziny. Zaspakaja zbiorowe potrzeby niemałej wspólnoty mieszkańców Lublina. Jednocześnie pomaga wypełniać tej społeczności ustawowy obowiązek szkolny przez uczęszczanie dzieci do PUBLICZNEJ szkoły podstawowej. Tematyka projektu jest całkowicie zgodna z zadaniem własnym gminy jakim jest sprawa publicznej edukacji.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)55 000,00 zł
Posadzki (etap 2018 roku - 80% całości kosztów posadzek)393 983,84 zł
Ściany, tynki, roboty wykończeniowe215 057,10 zł
Stolarka drzwiowa i ścianki systemowe133 747,20 zł
Tynki ścian wewnętrznych parteru w pasie izolacji7 058,90 zł
Oświetlenie i inne prace elektryczne286 773,41 zł
Sanitariaty, instalacja wod-kan i c.o. (etap 2018 roku)66 149,40 zł
SUMA:1 157 769,85 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Reportaż przedstawiający historię i aktualną sytuację szkołyhttps://lublin.tvp.pl/30882425/szkola-u-siostr

Załączniki:
01 plan sytuacyjny.pdf
04 STOLARKA DRZWIOWA.pdf
02 rzut parteru izolacje.pdf
03 rzut parteru remont.pdf
06 przekrycie kanalu.pdf
05 stolarka okienna.pdf
E1.pdf
E2.pdf
E3.pdf
E4.pdf
07 izolacja detal.pdf
E5.pdf
obl tab.pdf
09.12.2016 Obliczenia -szkola- Urszulanki (1).pdf
Mapa.jpg
OPIS SANITARNY zmiany 01_2017.pdf
opis urszulanki 2016-12-09.pdf
PZT INSTALACJE SANITARNE.pdf
RZUTY c.o. zmiany.pdf
Urszulaniki IE Opis przedszole.pdf
RZUTY WOD-KAN zmiany.pdf
zdjecie od ogrodu.JPG
RZUTY WENTYLACJA zmiany.pdf
zdjecie z lotu ptaka.bmp
statut szkoly.pdf

Autorzy projektu:
s. Halina Bobkowska728-891-120halina.b@osu.pl
Grzegorz Gach502-450-471remont@spsu.lublin.eu
Michał Adam Roman605-616-059remont@spsu.lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów