Rewitalizacja terenu SP16 - Na szkolnym boisku sport i rekreacja dla małych i dużych najlepsza atrakcja! Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 24

Dzielnice: Czechów Północny

Opis skrócony:
Projekt ma na celu rewitalizację terenów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, zlokalizowanych przy ul. Poturzyńskiej 2. Szkoła jest usytuowana na osiedlu F. Chopina, które jest skupiskiem młodych ludzi. Świadczy o tym fakt utworzenia w naszej szkole czterech klas pierwszych w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 i zaplanowania sześciu w kolejnym roku. W przyszłym roku szkolnym w naszej szkole będzie łącznie 1200 uczniów.
Naszym celem jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego. Z wieloletniego doświadczenia animatorów zdrowego stylu życia wiemy, że zapotrzebowanie na użytkowanie tego typu obiektów sportowych jest ogromne. Świadczy o tym stałe wykorzystanie naszych działających obiektów sportowych takich jak boisko do piłki nożnej i bieżnia. Zaplanowane przez nas stworzenie boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz kortu tenisowego niewątpliwie przyczyniłoby się do uaktywnienia nowych grup dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców naszego osiedla.

Opis rozszerzony:
Projekt ma na celu rewitalizację terenów sportowych i rekreacyjnych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, zlokalizowanych przy ul. Poturzyńskiej 2. Naszym celem jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego, dzięki któremu będziemy w stanie:
•stworzyć właściwe warunki psychofizycznego rozwoju zwiększającej się grupy naszych najmłodszych uczniów;
•zapewnić bezpieczne i atrakcyjne prowadzenie sportowych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu;
•wzbogacić wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt sportowy, który pozwoli na efektywne korzystanie z nowej infrastruktury;
•wspierać młode rodziny w prowadzeniu zdrowego stylu życia, szczególnie w okresie roku szkolnego, kiedy dzieci i młodzież pozostają w mieście;
•integrować środowisko lokalne poprzez stworzenie oferty udostępniania obiektów sportowych zarówno ludziom młodym, jak i seniorom zamieszkującym nasze osiedle.
Z wieloletniego doświadczenia animatorów zdrowego stylu życia wiemy, że zapotrzebowanie na użytkowanie tego typu obiektów sportowych jest ogromne. Świadczy o tym stałe wykorzystanie naszych działających obiektów sportowych takich jak pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Teren naszej szkoły jest wykorzystywany bardzo intensywnie. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a częściowo także w czasie ich trwania, z naszych obiektów korzysta bardzo wielu mieszkańców. Szkoła jako zarządca terenu wychodzi do społeczności lokalnej z ofertą korzystania z tych obiektów. Teren naszej szkoły jest terenem otwartym, ogólnodostępnym dla pasjonatów biegania czy gry w piłkę nożną.
Zaplanowane przez nas stworzenie boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz kortu tenisowego niewątpliwie przyczyniłoby się do uaktywnienia nowych grup dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców naszego osiedla oraz dzielnicy. Nasze doświadczenie w promowaniu zdrowego stylu życia zdobyte w pracy z gimnazjalistami, pragniemy spożytkować w kształtowaniu właściwych postaw najmłodszych powierzonych nam uczniów i wspieraniu ich rodziców w trudnym procesie wychowania kolejnego pokolenia.
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2, z nawierzchnią poliuretanową o po-wierzchni umożliwiającej umieszczenie wszystkich niezbędnych boisk do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego wraz z wybiegiem i pasem bezpieczeństwa umożliwiającym bezpieczne korzystanie z obiektu. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wyniesie 25 m x 46 m.
W skład boiska wielofunkcyjnego wejdą:
• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m,
• boisko do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m,
• boisko do koszykówki o wymiarach 15 m x 28 m,
•kort tenisowy o wymiarach 10,97m x 23,77 m.
W zakres robót wejdzie:
•wyrównanie istniejącego podłoża terenu do poziomu pozwalającego na wykonie niezbędnych prac ogólnobudowlanych poprzez wywóz i utylizację warstwy powierzchniowej obecnie istnie-jącego terenu,
•uporządkowanie terenu po wykonaniu prac budowlanych;
•wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej umożliwiającego przejście z istniejących cią-gów pieszych na boisko wielofunkcyjne;
•wykonanie systemu niezbędnego do zdrenowania powierzchni budowanego obiektu wraz z pod-łączeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej;
•wykonanie odpowiedniej podbudowy niezbędnej do wykonania boiska wielofunkcyjnego;
•wykonanie wysokiego ogrodzenia boiska wraz z niezbędnymi piłkochwytami oraz zabezpiecze-nie terenu poprzez wymianę fragmentu istniejącego ogrodzenia panelowego;
•wykonanie nawierzchni boiska masy poliuretanowej, elastycznej, koloru zielonego lub czerwo-nego;
•wyposażenie boiska w niezbędny do prawidłowego działania sprzęt sportowy (m.in. słupki, bramki, siatki, kosze);
•wykonanie oświetlenia boiska;
•wykonanie monitoringu wizyjnego;
•zakup szczotki obrotowej mobilnej wraz z pojemnikiem na nieczystości niezbędnej do utrzyma-nia czystości oraz funkcjonalności bazy sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.


Teren objęty projektem stanowi część działki nr 31, obręb 4, arkusz 6 stanowiących własność Gminy Lublin przekazanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Obecnie teren, na którym zlokalizowane będzie boisko wielofunkcyjne stanowią tereny zielone pokryte nawierzchnią trawiastą.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)50 000,00 zł
Boisko wielofuncyjne700 000,00 zł
Ogrodzenie terenu projektu150 000,00 zł
Wyposażenie boiska (kosze, siatki, słupki, bramki, tuleje itp.)50 000,00 zł
Oświetlenie z monitoringiem150 000,00 zł
Zakup sprzętu do utrzymania bazy sportowej50 000,00 zł
Zakup sprzętu sportowego odpowiedniego dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia zajęć na boisku50 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
ZGODA NA REALIZACJE PROJEKTU000.pdf
LOKALIZACJA MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU - boisko wielofuncyjne.pdf

Autorzy projektu:
Piotr Wójcik661508242p.wojcik@sp16-lublin.eu
Krzysztof Gralewski781902116krzysztof-gralewski@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna – inwestycja możliwa do zrealizowania w<br />cyklu 2 letnim, a więc nie zgodna z zasadami Budżetu<br />Obywatelskiego.

Powrót do listy projektów