Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą

Numer identyfikacyjny projektu: M - 40

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Rezerwat Dzikich Dzieci to projekt nastawiony na ochronę naturalnego środowiska
zabawy dziecięcej. Inspirowany ideą Adventure Playground, powstaje w ścisłej współpracy z
organizacjami London Play i Kolle 37. Nawiązuje do polskiej tradycji Ogrodów Jordanowskich.
Celem jest wydzielenie zielonej przestrzeni na terenie tzw. Rusałki i przystosowanie jej do kreatywnej,
nieszablonowej zabawy, nastawionej na rozwój więzi i kompetencji społecznych, kulturowych i
manualnych. Dorośli zakładają taką przestrzeń, ale to dzieci ją kształtują i do nich należą wszelkie
decyzje dotyczące wyglądu czy funkcjonalności. Aktywność dzieci polega na kreowaniu tej przestrzeni
od podstaw z dostarczonych materiałów, budowaniu obiektów, stawianiu instalacji. Uczestniczą także w
warsztatach, korzystają z Kuchni Błotnej. Wszystko pod okiem przeszkolonych playworkerów.
Pilotażowa tego typu inicjatywa w Polsce, testowana przez dzieci przez cały sierpień 2017
może funkcjonować w 2018 roku od maja do października.

Opis rozszerzony:
Celem przedsięwzięcia Rezerwat Dzikich Dzieci jest realizacja pierwszego w Polsce
kreatywnego parku zabaw typu Adventure Playground (AP). Są to dedykowane dzieciom przestrzenie wolności, kreatywności, rozwoju kompetencji społecznych, kulturowych i komunikacyjnych. „Aby osiągnąć sukces, plac zabaw należy wyposażyć w kilka błotnistych dołków. Dzieciaki nie potrzebują sprzętu do zabaw, one potrzebują możliwości do zabawy”
Ellen Ruppel Shell, amerykańska dziennikarka, profesor Uniwersytetu w Bostonie.
Dorośli zakładają taką przestrzeń, ale to dzieci ją kształtują. Wszystkie decyzje dotyczące
wyglądu przestrzeni, jej charakteru, poszczególnych budowli oraz podejmowanych
aktywności należą do dzieci (zgodnie z ideą “dzieciocentryzmu”). Rola dorosłych (playworkerów) ograniczona jest do dyskretnego wsparcia i mentoringu. Zadaniem przestrzeni jest stworzenie środowiska wolnej zabawy. Wolnej od ograniczeń i struktur “świata dorosłych”. Dotyczy to sposobu funkcjonowania jak również samego wyglądu przestrzeni. Dzieci dostają możliwość swobodnego kreowania poprzez budowanie, dobudowywanie, przebudowywanie, zmienianie, przeprojektowywanie i samodzielne wykonywanie elementów. Są uczone i zachęcane do samodzielnego wykonywania prac i posługiwania się narzędziami. W efekcie powstają całe konglomeraty różnorodnej i kolorowej zabudowy, gwaranty świetnej zabawy. Taka wspólna aktywność daje dzieciom poczucie sprawczości, utożsamia je z miejscem i własnym dziełem, buduje poczucie odpowiedzialności i wspólnoty (opiekun nie wykonuje za nich pracy, czuwa nad bezpieczeństwem pracy – nie wymyśla i nie przedstawia gotowych rozwiązań).
Przestrzeń opiera się na kilku fundamentalnych zasadach: wolność wyboru aktywności, nieodpłatne korzystanie z przestrzeni dla wszystkich dzieci, dzieci mogą przychodzić i wychodzić kiedy chcą w godzinach otwarcia. W przestrzeni obowiązują wspólnie ustalone regulaminy odnośnie pracy i zabawy oraz Kodeks honorowy.
Przyczynami, które skłaniają nas do realizacji projektu są: zanik przestrzeni zabawowych (lub redukowanie ich do katalogowych propozycji), zanik czasu wolnego, ograniczenie przestrzeni i podnoszenie granicy wieku swobodnego poruszania się, zawłaszczenie i proces komercjalizacji publicznych przestrzeni miejskich (np. zakaz rysowania kredą na chodnikach, zakaz gry w piłkę na osiedlach, zajmowanie boisk pod parkingi itd.) oraz rozwój nowych mediów. Te wszystkie procesy i tendencje sprawiają, że zabawa znika z podwórek, osiedli i z życia dzieci, doprowadzając do szeregu szkodliwych konsekwencji. Takich jak: pozbawienie zabawy (play deprivation) i zaburzenia spowodowane brakiem kontaktu z naturą (Nature Deficit Disorder). Istnienie tych problemów potwierdzają brytyjskie i amerykańskie badania, ukazujące jak dramatycznym przeobrażeniom uległ świat dzieci w wieku 5 - 15 lat. Szczególnie dotkliwe są te procesy w kontekście dzieci ze Śródmieścia, w którym ze względu na centralną lokalizację dominują potrzeby świata dorosłych: sklepy, kawiarnie, parkingi, Zawłaszczane są kolejne połacie parków i placów zabaw.
Celem przedsięwzięcia jest również podniesienie świadomości społecznej dotyczącej aktywności dziecięcej (poprzez możliwość obserwacji Rezerwatu, uczestniczenia w nim, seanse filmowe, publikacje, broszury);
REZERWAT DZIKICH DZIECI to wydzielona przestrzeń w centrum miasta na terenie tzw. Rusałki, dedykowana dzieciom w wieku 7+. Fundamentalną zasadą jest możliwość swobodnego kształtowania i kreowania tej przestrzeni (dostęp do materiałów i narzędzi pod okiem wykwalifikowanych playworkerów). Zapewnia to dzieciom kontakt z naturą (woda, kamienie, ziemia), roślinnością i jej uprawą (warsztaty ogrodnicze), dostęp do materiałów i narzędzi. Mogą na terenie stawiać małe tymczasowe budowle tzw. bazy, urządzać i zagospodarowywać przestrzeń zarówno pod względem zabudowy, miejsc kreatywnej rozrywki jak i nasadzeń i dbania o nie na terenie Rezerwatu. Aktywności przebiegają w myśl zasad ′freely chosen, personally directed and intrinsically motivated’ (swobodnie wybrana, osobiście kierowana, wewnętrznie motywowana).
Dzieci mogą tam przebywać w obecności Playworkerów, którzy obserwują aktywność dzieci, zachęcają do używania i korzystania z narzędzi i materiałów, wspierają w przedsięwziętych przez dzieci pomysłach. Są zobowiązani do zapoznania każdego dziecka z Kodeksem Rezerwatu, pilnują jego przestrzegania, jeśli to konieczne wspierają dzieci w rozwiązywaniu konfliktów.

W ramach tego projektu Rezerwat będzie otwarty dla dzieci od początku maja do końca października, bez względu na pogodę. W dni robocze w godzinach przedpołudniowych mogą z niego również korzystać zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne. Oprócz stałych atrakcji w Rezerwacie w okresie wakacji i weekendów odbędą się warsztaty z różnych dziedzin: warsztaty konstrukcyjno- budowlane, ogrodnicze, rzemieślnicze, muzyczne. Oprócz aktywności dla dzieci powyżej 7 roku życia przewidziana jest też propozycja dla dzieci młodszych tzw. Kuchnia Błotna (instalacja dedykowana dzieciom 3+, zapewnia kontakt sensoryczny z naturalnymi elementami jak woda, piach, ziemia, kamienie). Umożliwia ona mieszanie, przesypywanie, ważenie, łączenie, ugniatanie. Naturalne place zabaw z kuchniami błotnymi stały się niezbędnymi elementami w procesach rewitalizacji wielu europejskich miast w tym Warszawy.
Pierwszy etap to prace przygotowujące teren do realizacji projektu i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę. Teren zostanie ogrodzony, ze względów bezpieczeństwa jak i funkcjonowania na zasadzie Adventure Playground. Wejście dzieci na teren Rezerwatu jest otwarte, dobrowolne i nieodpłatne.
Równolegle do tych działań przeprowadzone będzie szkolenie dla playworkerów w zakresie kreowania przestrzeni zabawy dla dzieci zarówno w zakresie fizycznym i mentalnym. Playworking w Wielkiej Brytanii jest oddzielną dziedziną nauki z zakresu pedagogiki, w której można się kształcić w stopniu magistra. Rekrutację uczestników można przeprowadzić we współpracy z wydziałami pedagogiki, animacji kultury i ratownictwa medycznego, architektury i architektury krajobrazu. Szkolenie, nieodpłatne dla uczestników, odbędzie się na terenie powstającego Rezerwatu. Uczestnicy w sposób praktyczny zapoznają się ze wszystkimi aspektami pracy playworkerów. Organizacje prowadzące szkolenia w tym zakresie to London Play (parasolowa organizacja skupiająca londyńskie podmioty prowadzące Adventure Playground) i Koelle 37 (największy przygodowy plac zabaw w Berlinie). Praca ze specjalistami i praktykami będzie podzielona na kilka bloków tematycznych: możliwości rozwoju miejsca typu Adventure Playground, jego finansowanie, prowadzenie, playworking, bezpieczeństwo i ryzyko.
W ramach otwartych dla widowni pokazów w programie znajdą się następujące filmy dokumentalne: The Land, Adventure Playgrounds i This is our Playground.
W całym przedsięwzięciu szalenie istotny jest kontekst miejsca tzw. Rusałki. Omijany i zaniedbany teren zielony w samym centrum miasta to miejsce wzorcowe jeśli chodzi o realizację Adventure Playground, zarówno pod względem dostępności, lokalizacji, ukształtowania terenu i zadrzewienia. Jednak przede wszystkim jest to znakomita lokalizacja dla okolicznych dzieciaków, które wyrosły już z katalogowych placów zabaw a nie ma dla nich innej oferty.
W kontekście istniejących już planów rewitalizacji Rusałki Rezerwat Dzikich Dzieci może stać się ich realną częścią wpisując się w nie zarówno jako część procesu jak i docelowa forma.
Ze względu na nowatorski charakter przedsięwzięcia należy przeprowadzić silną kampanię PR.
Celem kampanii powinno być podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wagi swobodnej zabawy dla jakości życia dziecka w mieście. Tak rozumiana kampania PR jest elementem długofalowej strategii wykraczającej poza ramy jednorocznego projektu, doprowadzającej do powstania stale funkcjonującego Rezerwatu Dzikich Dzieci.

Szacunkowe koszty projektu:
ogrodzenie terenu 250m, brama wjazdowa, transport 7 miesięcy15 000,00 zł
kontenery na zaplecze 2 biurowe, 2 magazynowe, 7 miesięcy20 000,00 zł
toalety 6 sztuk, 7 miesiecy15 000,00 zł
agregat prądu (koszty energii)5 000,00 zł
umywalki 6-stanowiskowa wolnostojąca1 200,00 zł
kontenery na śmieci 5 m3 7 miesięcy2 000,00 zł
ujęcie wody (koszty wody)3 000,00 zł
playworkerzy 8 osób x 6 miesięcy x 3000 zł brutto144 000,00 zł
koordynator 8 miesięcy x 400032 000,00 zł
prowadzenie warsztatów ( ogrodniczych, konstrukcyjnych, muzycznych) 60 zł/h 6 miesiece 4 tyg,4godziny 3 rodzaje17 280,00 zł
materiały zużywalne ( drewno, gwoździe wkręty itp.)5 000,00 zł
zaplecze narzędziowo- techniczne (wiertarki, piły, młotki)5 000,00 zł
kampania PR10 000,00 zł
koszty szkoleń dla playworkerów 8 osob, 2000 zł 16 000,00 zł
SUMA:290 480,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
www.facebook.com/Sztuczka-803765686326111/?fref=tshttps://www.facebook.com/Sztuczka-803765686326111/?fref=ts

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Rafał Sadownik502660676rafal.sadownik@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów