Spotkajmy się na Wrotkowie – miejsce przyjazne kulturze.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 47

Dzielnice: Wrotków

Opis skrócony:
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni kulturalnej dla dzielnicy Wrotków poprzez rewitalizację terenów zielonych i budowę dzielnicowego Amfiteatru będącego miejscem animacji kulturalnej
i spotkań integrujących mieszkańców dzielnicy.
Wykorzystanie potencjału różnych grup wiekowych poprzez organizację działań plenerowych m.in. dzielnicowego teatru dla dzieci, działań dla młodzieży (street workout park), nauki gry w piłkę nożną, stworzenia dzielnicowej gazety „głos Wrotkowa”, budowania potencjału dzielnicy w oparciu o Ludzi z Pasją – pokazujących swoje hobby, organizację dzielnicowych Quest-ó, budowa Amfiteatru połączona z integracją i aktywizacją mieszkańców pozwoli na uwolnienie potencjału dzielnicy i jej mieszkańców.
Działania prowadzone w projekcie będą miały oddolny charakter. Idea prowadzenia działań związanych z kulturą oraz potrzeba stworzenia przestrzeni, w której Mieszkańcy będą mieli kontakt z kulturą powstała podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy Wrotków.

Opis rozszerzony:
Projekt będzie realizowany na terenie Dzielnicy Wrotków oraz w przestrzeniach publicznych podległych pod miasto Lublin, m.in. w przedszkolach, szkole, a także w innych jednostkach niepublicznych deklarujących chęć udziału w projekcie, usytuowanych na terenie dzielnicy Wrotków. Tam będą odbywały się spotkania mieszkańców ze specjalistami, warsztaty, będą gromadzone zakupione materiały. Działania będą się odbywały również w terenie, głównie wokół powstałego amfiteatru.
Działki na których planowane są działania plenerowe to nr 1/2 arkusz 1 obręb 43, nr 4 arkusz 1 obręb 43, nr 5 arkusz 1 obręb 43.
Projekt ma na celu:
- przestrzeni, które pozwoli na realizację inicjatyw mieszkańców,
- integrację mieszkańców wokół wspólnego działania,
- wykorzystanie potencjałów ludzi i miejsca,
- włączenie w działania animatorów kultury i lokalnych artystów,
- wyzwolenie energii społecznej do dalszych działań,
- poprawę wizerunku dzielnicy.
Poszczególne działania projektu:

- spotkanie z Radą Dzielnicy, wizja lokalna amfiteatru oraz wskazanie najpilniejszych potrzeb kulturalnych.

- dzielnicowy teatr dla dzieci – kilkumiesięczna praca animatora z dziećmi (w I semestrze 2020 roku), 2 grupy, praca zakończona prezentacją sztuk/inscenizacji w plenerowym amfiteatrze Dzielnicy Wrotków, dzieci objęte działaniami- przewiduje się, że w działaniach weźmie udział ok. 40 dzieci w wiek u 2,5 do 6 lat, czas trwania 6 mc-y

- działania dla młodzieży (street workout park), działanie oparte na dotychczasowym potencjale dzielnicy, na terenie której powstał specjalny park do street workout’u, skupiający aktywnych młodych ludzi, pragnących pracować nad swoimi umiejętnościami - w ramach działania planowane jest wynajęcie profesjonalnych trenerów, specjalistów.
Ze względu na różny poziom zaawansowania uczestników, planowane jest stworzenie 2 grup -
początkującej – w ramach, której przekazywane będą podstawowe zasady treningu ulicznego, utworzenie planu treningowego dla początkujących, opartego na sile statycznej, dynamicznej
i wytrzymałości mięśniowej Trening street Workuto-u dla początkujących to okres przygotowawczy dla organizmu, przewidywalny czas trwania min 6 miesięcy;
zaawansowanej w ramach, której uczestnicy będą podejmować wyzwania, pod nadzorem specjalistów utworzone zostaną specjalne plany treningowe dla zaawansowanych, działania prowadzone przez okres 3 miesięcy, zakończone pokazem zdobytych umiejętności oraz szeroką promocją takiej formy aktywności fizycznej

- organizacja rozgrywek Dzielnicowych oraz pokazy nauki gry w piłkę, realizowane przez lokalne kluby sportowe, działania prowadzone w okresie letnim, odbiorcami będą dzieci i młodzież, zainteresowana kształtowaniem swoich umiejętności w grze w piłkę nożną. Przesłaną do organizacji tego typu aktywności jest szereg korzyści wypływających z uprawiana tego sportu, m.in. uczenie współpracy w grupie, szacunku do innych, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, umiejętność planowania i realizacji planów „myślenie taktyczne”, praca nad emocjami i wreszcie najważniejsze to najlepszy sposób na budowanie więzi społecznych.

- stworzenie dzielnicowej gazety „głos Wrotkowa”, której redakcję będą tworzyli aktywni Mieszkańcy oraz sympatycy Dzielnicy – celem tworzenia gazety jest kształtowanie tożsamości miejsca, budowanie więzi i przynależności do danej społeczności przekazywanie potencjału historycznego danego obszary, ponadto jest to dobry sposób na informowanie mieszkańców o aktualnościach, oprowadzonych działaniach oraz wskazywanie sposobów w jaki można się w nie włączyć. Dodatkową rolą gazety będzie działanie integrujące mieszkańców – (nasza gazeta, nasze problemy, nasza historia).

- ludzie z pasją – pokaż swoje hobby działanie mające na celu pokazanie najbardziej wartościowego potencjału dzielnicy czyli potencjału ludzkiego, ważnymi elementami działania jest odnalezienie takich osób namówienie ich do udziału w publicznych spotkaniach, za działanie odpowiedzialny będzie animator kultury osoba posiadająca doświadczenie w realizacji podobnych działań, będzie ona pełniła zarówno rolę animatora jak również facylitatora spotkań z ciekawymi ludźmi, przewiduje się organizację ok. 9 spotkań.

- organizacja dzielnicowych Quest-ów – organizacja działania ma na celu włączenie mieszkańców, w działania prowadzone na terenie dzielnicy, Questy – wierszowane gry terenowe powstałe w oparciu o potencjał dzielnicy, przy współudziale mieszkańców będą stanowiły atrakcję zarówno dla samych mieszkańców, którzy będą mogli wrócić do wydarzeń historycznych, wydarzeń z młodości poznać patronów itp. jak również dla turystów, którzy będą mogli ciekawie spędzić czas. Działanie zostanie oparte również o idee – memory walk i spacerów sąsiedzkich, dzięki którym utrwalone zostaną pewne treści, tworzące potencjał dzielnicy. Planuje się stworzenie, zwierszowanie i wydanie 6 Questów, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz o różnym poziomie trudności. Celem działania będzie zachęcenie do poznawania potencjału dzielnicy i jej wspólnego budowania.

- plenerowa wystawa sztuki – w dzisiejszych czasach, gdy ludzie są zabiegani niezbędne jest wyjście z kulturą wysoką do odbiorcy, celem działania jest z jednej strony prezentacja lokalnych artystów, natomiast z drugiej przybliżenie odbiorcom sposobów samodzielnej interpretacji sztuki, w ramach działania planowana jest organizacja 3 wystaw, zlokalizowanych na działkach publicznych wokół amfiteatru

- Śpiewać każdy może - działania skierowane do osób posiadających talent muzyczny, śpiew chóralny daje możliwość wyrażania emocji przez człowieka, ale także współpracy w zespole dzięki zaangażowaniu wielu osób. Działanie będzie skierowane na rozwój umiejętności śpiewy wśród różnych grup wiekowych w szczególności wśród seniorów – podsumowaniem prowadzonych działań będzie podsumowanie w formie plenerowego koncertu. Działanie prowadzone przez profesjonalnych trenerów.

- plenerowa kuchnia międzypokoleniowa – przepiśnik dzielnicy Wrotków – idea oparta na przepiśniku Lubelskim, realizowanych w ramach Dzielnic Kultury przez Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, prowadzone działania prowadzą do integracji mieszkańców, zachowania lokalnego dziedzictwa w postaci ciekawych przepisów przekazywanych wyłącznie w formie ustnej z pokolenia na pokolenie, planowana jest organizacja spotkań z udziałem profesjonalnego kucharza kuchni regionalnej, spotkania będą miały charakter spotkań plenerowych, min 4 spotkania w okresie letnim.

Ponadto w ramach projektu planowany jest wybór dodatkowych zajęć skierowanych do młodzieży, wskazanych przez samą młodzież w trakcie rozmów – przykładowe tematy – fotografia moja pasja, kocham kino, sztuka reportażu, gram w planszówki, komputer moja pasja;
a także działań skierowanych do rodziców małych dzieci – przykładowo: klubu mam, umiejętności zabaw z dziećmi, co robić aby dzieci się nie nudziły, mówię i jestem słuchany.
Wyżej wymienione inicjatywy pragniemy realizować w oparciu o wybudowany amfiteatr, który stałby się sercem działań kulturalnych na terenie naszej dzielnicy.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Wykonanie i montaż zadaszonej stacjonarnej sceny plenerowej z „mikro” pomieszczeniem.140 000,00 zł
Budowa miejsc siedzących przy scenie.50 000,00 zł
Wynagrodzenie animatorów.70 000,00 zł
Materiały do prowadzenia zajęć.30 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
FB Rada Dzielnicy Wrotkówhttps://www.facebook.com/Rada-Dzielnicy-Wrotk%C3%B3w-1700055940229092/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Poterucha-Radomska694-088-566enn7@wp.pl
Paweł Soczyński698-940-063pawelsoczynski85@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: proponowany obszar wchodzi w obecnie przygotowywaną koncepcje budowy Parku Nadrzecznego. W wytycznych do koncepcji na działkach wskazanych przez projektodawców jest planowana plaża osiedlowa. Lokalizacja amfiteatru koliduje z planem zaadaptowania ruin młyna wodnego na miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy. W ramach koncepcji będą przeprowadzone przez wykonawcę 2 etapy konsultacji społecznych dotyczące między innymi zagospodarowania działek wskazanych przez projektodawców, na których to będzie można wnieść swoje uwagi i propozycje.

Powrót do listy projektów