WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DOCELOWEJ ZADASZONEJ TRYBUNY WRAZ Z ZAPLECZEM NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO LUBLINIANKA

Numer identyfikacyjny projektu: M - 128

Dzielnice: Wieniawa

Opis skrócony:
W latach 2016-2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Lublina, dzięki głosom mieszkańców oraz sympatyków KS LUBLINIANKA udało się przeprowadzić na stadionie klubowym przy ul. Leszczyńskiego szereg prac modernizacyjnych, które powinny zostać zakończone w roku 2019. Aby zamknąć proces utworzenia dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego na Wieniawie należy zrealizować budowę zadaszonej trybuny dla widzów wraz z zapleczem szatniowo- magazynowo- biurowym dla potrzeb KS Lublinianka. Na dzień dzisiejszy sporządzony jest PFU /Program Funkcjonalno-Użytkowy/ dla obiektu, który zakłada budowę obiektu o pojemności ok. 2500 widzów wraz z szatniami, magazynami, biurami, pomieszczeniami technicznymi, mini hotelem oraz pomieszczeniami komercyjnymi. W roku 2021 klub sportowy Lublinianka obchodzić będzie 100-lecie swojego istnienia. Władze miasta zadeklarowały budowę obiektu ze środków własnych oraz zewnętrznych, dla których pozyskania konieczne jest posiadanie projektu z pozwoleniem na budowę.

Opis rozszerzony:
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Teren inwestycji obejmuje działki o numerach nr 2/69, 2/60.
Powierzchnia całkowita działki 2/69 wynosi – 5,025 ha, z czego teren inw. obejmuje 2,631.
Powierzchnia całkowita działki 2/60 wynosi – 0,0224 ha.
Razem powierzchnia terenu inwestycji wynosi 2,6534 ha.
Obiekty i elementy przeznaczone do zaprojektowania na terenie inwestycji to :
BUDYNEK TRYBUN Z POMIESZCZENIAMI KLUBOWYMI
Charakterystyczne wymagane parametry budynku :
Powierzchnia zabudowy budynku około 2300m2.
Powierzchnia użytkowa budynku około 3350,0m2 (pomieszczenia wewnętrzne)
Powierzchnia użytkowa trybuny około 1450,0m2 (pod zadaszeniem)
Ilość miejsc na widowni – 2500 miejsc siedzących
Wysokość budynku – około 14m wraz z zadaszeniem.
Wysokość konstrukcyjna pomieszczeń min 3,50 m (sale konferencyjne min 4,00 m).
Oczekiwana kubatura budynku wynosi ~18 000m3
Ilość kondygnacji :
- od strony boiska 3 kondygnacje nadziemne,
- od strony parkingu 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna.
Długość budynku – około 100mb, szerokość budynku – około 22mb.
BUDYNEK HOTELOWY DLA DRUŻYN ZAMIEJSCOWYCH, Z CZĘŚCIAMI KONFERENCYJNĄ I REHABILITACYJNĄ
Charakterystyczne wymagane parametry budynku :
Trzeba zapewnić minimum 44 miejsca noclegowe
Powierzchnia zabudowy budynku około 920m2.
Powierzchnia użytkowa budynku około 2977m2.
Wysokość budynku – około 14m.
Wysokość konstrukcyjna pomieszczeń min 3,50 m.
Oczekiwana kubatura budynku wynosi ~11 900m3
Ilość kondygnacji :
- od strony boiska 3 kondygnacje nadziemne,
- od strony ulicy Leszczyńskiego 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna.
Długość budynku – około 80mb w rozwinięciu, szerokość budynku – około 15mb.
DROGI DOJAZDOWE, PARKING, DOJŚCIA PIESZE
Charakterystyczne wymagane parametry :
- place manewrowe, dojazdy i parkingi - kostka betonowa 3800m2
- dojścia piesze – kostka betonowa 1600m2

. ELEMENTY UZBROJENIA TERENU
Charakterystyczne wymagane parametry :
- przyłącze ciepłownicze – długość około 50m
- przyłącze wodociągowe z hydrantem p.poż – długość około 50m
- przyłącze kanalizacji sanitarnej – długość około 30m
- kanalizacja deszczowa – długość około 1000m
- linie elektroenergetyczne WLZ – długość około 30m
- sieci oświetlenia terenu – długość około 250m
- sieci monitoringu i teletechniczne – długość około 1000m
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NA CZAS WYKONYWANIA PFU – LISTOPAD 2017
Teren inwestycji położony jest w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego. Znajdują się na nim obiekty istniejącego stadionu klubu sportowego „Lublinianka”. Głównym obiektem istniejącym na tym terenie jest boisko piłkarskie trawiaste z bieżnią żwirową, od południa, wschodu i zachodu ograniczone wysokimi skarpami ukształtowanymi dla lokalizacji trybun betonowych. Trybuny te na czas wykonywania niniejszego opracowania zostały rozebrane.
Istniejące ukształtowanie terenu inwestycji to 2 tarasy średniej różnicy poziomów dochodzącej do 6m : niższy o kształcie płaskiego owalu obejmujący centralną część działki z boiskiem piłkarskim i bieżnią okólną, oraz wyższy otaczający taras niższy od strony wschodniej, południowej i zachodniej, ze skarpami na których pierwotnie umieszczone były trybuny, oraz częścią płaską z dojściami i dojazdami wysokościowo dowiązanymi do poziomu górnej części ulicy Leszczyńskiego. Od strony północnej teren inwestycji nie jest zasłonięty i jest ograniczony stromą skarpą opadającą w dół aż do sąsiadującego tarasu na poziomie dna doliny rzeki Czechówki na którym znajdują się boiska treningowe w budowie. Od strony południowej teren inwestycji ograniczony jest opadającą w dół ulicą Leszczyńskiego.
Od strony zachodniej za skarpą wyższego tarasu znajduje się teren budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i budynek klubowy – ściana kondygnacji podziemnej tego budynku przylega bezpośrednio do granicy działki inwestycji – w związku z czym wszelkie roboty w jej sąsiedztwie wymagać będą zastosowania specjalnych zabezpieczeń konstrukcyjnych.
Od strony wschodniej znajdują się tereny nieczynnego cmentarza żydowskiego – jest to teren mogący budzić szczególne konflikty społeczne, w związku z tym należy ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w tereny w tym rejonie, a w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych w tym terenie należy realizować je ze szczególną ostrożnością, w uzgodnieniu z zarządzającym sąsiadującym cmentarzem
Obszar na którym mają być zaprojektowane obiekty obejmuje głównie zachodnią część terenu inwestycji. Dodatkowo część obiektów znajdowała będzie się w innych częściach terenu.
Obiekty obecnie znajdujące się na terenie skomunikowane są między sobą i terenami zewnętrznymi siecią utwardzonych dojść i dojazdów. Na terenie znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne : kanalizacja deszczowa z drenażem odwadniającym, elektryczne wewnętrzne linie zasilające, sieci wodociągowe wewnętrzne ze studnią głębinową.
Działka stadionu jest ogrodzona. Jest ona skomunikowana z drogą publiczną od strony południowo zachodniej poprzez parking przy ul.Leszczyńskiego, oraz od strony południowo wschodniej tunelem dojazdowym również od ul.Leszczyńskiego. 4

OGÓLNE WŁAŚCIWOSCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
Na terenie inwestycji, w ramach zadania które jest przedmiotem niniejszego opracowania, należy zaprojektować zespół obiektów i elementów o funkcji związanej z szeroko pojętą działalnością sportową, które wraz z obiektami wcześniej istniejącymi, lub planowanymi do wcześniejszego i późniejszego wykonania, stanowić będą Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno – Sportowe „Lublinianka” na Wieniawie.
Projekt realizacji inwestycji powinien uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.
Wszystkie elementy inwestycji wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa : konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. W szczególności powyższe wymaganie należy spełnić w zakresie : zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników (energia słoneczna, rekuperacja), oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekty wchodzące w skład inwestycji należy przystosować dla osób niepełnosprawnych m.in. w następujący sposób :
- zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych,
- wprowadzić windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- wprowadzić na każdej kondygnacji użytkowej sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Poniżej przedstawiono wymagane ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe dla tych obiektów i elementów.

BUDYNEK TRYBUN Z POMIESZCZENIAMI KLUBOWYMI
Położenie na działce nr 2/69 w zachodniej części terenu, w miejscu obecnie istniejącej zachodniej skarpy rozebranych trybun.
Podstawowa funkcja planowanego budynku : trybuna dla kibiców z całości zadaszona wyposażona w około 2000 miejsc siedzących.
Funkcje uzupełniające budynku : zespół pomieszczeń klubowych (szatnie dla użytkowników, pomieszczenia socjalne, magazynowe, klubowe sekcji sportowych, konferencyjne, sklepiku klubowego, baru klubowego) .
Założono że planowany budynek będzie usytuowany prostopadle do ulicy Leszczyńskiego i miał będzie kształt składający się z przylegających form zbliżonych do leżących na dłuższym boku prostopadłościanu i graniastosłupa trójkątnego z prostokątnym zadaszeniem.
W budynku należy rozmieścić następujące strefy funkcjonalne :

TRYBUNA
Trybuna powinna być zlokalizowana na ukośnie wznoszących się stropach budynku i powinna być skierowana w stronę boiska. Kąt wznoszenia widowni powinien zapewniać optymalną widoczność na boisko w poszczególnych rzędach. Pierwszy rząd trybuny od strony boiska powinien być wyniesiony w stosunku do poziomu płyty boiska o około 2,5 – 3,0 m, dla zapewnienia komfortu widoczności wydarzeń rozgrywających się na boisku dla 6
widzów. Wymaga się aby dla udowodnienia zapewnienia widoczności dla widzów na trybunie, w ramach prac projektowych, przeprowadzona została i przedstawiona, analiza obejmująca to zagadnienie.
Zadaszenie widowni musi obejmować wszystkie miejsca na trybunie. Zaleca się zastosowanie zadaszenia o konstrukcji wspornikowej. Nie dopuszcza się stosowania filarów w strefie miejsc na widowni, ani żadnych innych elementów które mogłyby ograniczać widoczność z trybuny na boisko.

SZATNIE I POMIESZCZENIA OBSŁUGI BOISK
W przestrzeni pod trybuną na kondygnacji -1 w poziomie płyty boiska, powinny zostać zlokalizowane pomieszczenia szatni dla zawodników, sędziów, trenerów, opieki medycznej, wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, oraz magazyny i pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia te powinny być dostępne bezpośrednio z płyty boiska, oraz być również skomunikowane z pozostałą częścią budynku.
Na kondygnacji 0, dostępne z poziomu parkingu powinny zostać zlokalizowane szatnie dla młodzieży, wraz z zapleczem sanitarnym – należy zapewnić bezpośrednie skomunikowanie tej strefy ze strefą szatniową na poziomie -1.

STRZELNICA
Na kondygnacji -1 w poziomie płyty boiska, równolegle do zespołu szatniowego powinny zostać zlokalizowane pomieszczenia planowanej sekcji strzeleckiej, z głównym pomieszczeniem strzelnicy. Należy przewidzieć niezbędne zaplecze sanitarne i techniczne.

POMIESZCZENIA OBSŁUGI WIDZÓW
Na kondygnacji 0, dostępne z poziomu parkingu powinny zostać zlokalizowane pomieszczenia funkcjonalnie związane z obsługą widzów, takie jak : toalety ogólnodostępne, gastronomia, recepcja. Należy zapewnić bezpośrednie skomunikowanie tej strefy z widownią. Na kondygnacji +1 powinny zostać zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone dla widzów specjalnych tzw VIP.

POMIESZCZENIA KLUBOWE
Na kondygnacji +1 powinny zostać zlokalizowane pomieszczenia klubowe w postaci sekretariatu i 4 pomieszczeń biurowych, a także sala konferencyjna. Natomiast na kondygnacji 0 powinna zostać zlokalizowana kawiarenka klubowa dostępna również z zewnątrz obiektu.

POWIERZCHNIE KOMERCYJNE
Powierzchnie przeznaczone na wynajem należy zlokalizować na kondygnacjach 0 i + 1, od strony ul.Leszczyńskiego. Będą to wielkoprzestrzenne sale, z możliwością podziału na mniejsze przestrzenie, wyposażone w węzły sanitarne, oraz aneksy umożliwiające przygotowanie cateringu i zaplecza techniczne umożliwiające montaż urządzeń nagłaśniających, projekcyjnych, transmisyjnych, ewentualnie układ pomieszczeń powinien umożliwiać wykorzystanie ich jako powierzchnie biurowe, lub handlowe.

UZBROJENIE TECHNICZNE BUDYNKU
Wymagane uzbrojenie techniczne budynku to :
- zasilanie elektroenergetyczne, instalacje elektryczne, teletechniczne, oświetlenia, nagłośnienia, instalacje przeciwpożarowe, instalacje monitoringu i kontroli dostępu
- zasilanie w ciepło systemowe, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji, kanalizacja sanitarna, instalacje sanitarne, zasilanie w wodę, instalacja wody zimnej, kanalizacja deszczowa

BUDYNEK HOTELOWY DLA DRUŻYN ZAMIEJSCOWYCH, Z CZĘŚCIAMI RESTAURACYNĄ I REHABILITACYJNĄ
Położenie na działce nr 2/69 w południowej części terenu, przy południowej granicy działki częściowo na tarasie górnym przy ulicy Leszczyńskiego, a częściowo w miejscu obecnie istniejącej południowej skarpy rozebranych trybun.
Podstawowa funkcja planowanego budynku : hotel dla drużyn zamiejscowych, restauracja dla gości hotelowych, przychodnia rehabilitacyjna dla sportowców.
Założono że planowany budynek będzie miał formę dwóch połączonych w formę litery L prostopadłościanów, z których pierwszy będzie usytuowany prostopadle do ulicy Leszczyńskiego i będzie przylegał krótszym bokiem do budynku trybuny, a drugi będzie usytuowany równolegle do ulicy Leszczyńskiego. W pierwszym na poziomie parteru zlokalizowana będzie przychodnia rehabilitacyjna. W drugim na poziomie parteru zlokalizowane będą pomieszczenia związane z hotelem : hall hotelowy z recepcją, oraz część restauracyjna, natomiast na pierwszym piętrze zlokalizowane są pokoje hotelowe i mała salka konferencyjna. Przewiduje się podpiwniczenie całości budynku, przy czym od strony ul. Leszczyńskiego, budynek będzie w całości zagłębiony, natomiast od strony boiska, kondygnacja ta będzie nadziemna. W podpiwniczeniu zlokalizowane będą pomieszczenia garażu podziemnego, oraz techniczne – garaż podziemny będzie znajdował się częściowo pod placem przed wejściem do budynku trybuny. Wymaga się aby część hotelowa budynku skomunikowana była funkcjonalnie komunikacją wewnętrzną z budynkiem trybuny, aby zapewnić dostęp do pomieszczeń konferencyjnych, oraz zespołu szatniowego – bez krzyżowania się z ruchem widzów.

UZBROJENIE TECHNICZNE BUDYNKU
Wymagane uzbrojenie techniczne budynku to :
- zasilanie elektroenergetyczne, instalacje elektryczne, teletechniczne, oświetlenia, nagłośnienia, instalacje przeciwpożarowe, instalacje monitoringu i kontroli dostępu
- zasilanie w ciepło systemowe, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji, kanalizacja sanitarna, instalacje sanitarne, zasilanie w wodę, instalacja wody zimnej, kanalizacja deszczowa

DROGI DOJAZDOWE, PARKING, DOJŚCIA PIESZE
Położenie na działce nr 2/69. Należy zaprojektować system dróg wewnętrznych, parkingów i dojść obsługujących obiekt na który składają się :
- droga wewnętrzna przy zachodniej granicy terenu, wzdłuż planowanego budynku trybun z wjazdami z parkingu przy ul. Leszczyńskiego, oraz z ul. Przy Stawie.
- drogę dojazdowa do tarasu na którym zlokalizowane jest boisko,
- droga dojazdowa obsługująca budynek hotelowy
- drogi wzdłuż boiska umożliwiające poruszanie się pojazdów obsługi technicznej, oraz straży pożarnej i karetek pogotowia,
- parkingi przy drogach dojazdowych, oraz uzupełniające przy obiektach
- dojścia piesze przy drogach dojazdowych, oraz obsługujące ruch pieszy na terenie obiektu

Szacunkowe koszty projektu:
Kompletna dokumentacja Budowlano - Wykonawcza300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Krzysztof Gralewski781-902-116biuro@lublinianka.eu

Lokalizacja na mapie Google:
Brak ustalonej lokalizacji.
Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów