Zielona Dziesiąta - rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 32

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy Dziesiąta. Założeniem tego projektu jest wytypowanie na obszarze dzielnicy terenów należących do Gminy Lublin lub przez nią zarządzanych, które można poddać rewitalizacji, tj. odnowieniu zniszczonych, zaniedbanych lub wyeksploatowanych terenów zielonych, ogrodów, skwerów, terenów rekreacyjnych i sportowych, poprzez odtworzenie, zaprojektowanie i wykonanie nowych lub uzupełnienie istniejących nasadzeń drzew i krzewów, kwiatów, urządzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych, zielonych klas, małej architektury ogrodowej, bezpiecznych nawierzchni, tzw. parkletów, zakup pomocy naukowych itp. W projekcie biorą udział zarówno placówki oświatowe, jak również zostały wytypowane ogólnodostępne miejsca na terenie dzielnicy. Ponadto projekt przewiduje konsultacje z mieszkańcami i wskazanie przez nich miejsc, które powinny zostać poddane rewitalizacji.

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje realizację różnego rodzaju zadań mających na celu rewitalizację przestrzeni publicznych dzielnicy Dziesiąta. Projekt zakłada realizacje następujących zadań:

1) Przedszkole nr 3 przy ul. Kochanowskiego 5 (działka nr 6/3, obręb nr 9): zagospodarowanie przestrzeni ogrodu przedszkolnego, tworzącej ogród sensoryczny, w którym zróżnicowane kolory, zapachy i faktury roślin mogą być wykorzystywane w terapii. Ogród taki będzie służył dzieciom o specyficznych potrzebach rozwojowych takich jak: autyzm, zaburzenia emocjonalne, tych które maja trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia (zaburzenia sensoryki), a także będzie pełnił funkcję dydaktyczną. W ogrodzie sensorycznym będzie wprowadzony podział tematyczny. Każdy zakątek ma służyć innemu doświadczaniu i pobudzać inne zmysły. Roślinność takiego ogrodu jest skomponowana z gatunków o liściach zróżnicowanych fakturowo. Wszelkiego rodzaju pofałdowania, omszenia, chropowatość, gładkość, będą dostarczać nowych bodźców dotykowych. W ogrodzie znajdą się rośliny różnokolorowe, o różnorodnej fakturze liści oraz rozmaite zapachowo, a także gatunki użytkowe np. zioła, warzywa lub krzewy owocowe, pomocne w nauce i bezpośrednim doświadczaniu świata przyrody. Dodatkowo z projektem wiąże się poprawa małej architektury ogrodu. Zakup i montaż ławek, doposażenie placu zabaw;

2) Przedszkole nr 22 przy ul. Wyścigowej 29 (działka nr 1/9, obręb nr 10): wykonanie bezpiecznej dla użytkowników nawierzchni na istniejącym, wyposażonym w odpowiednie przyrządy placu zabaw. Dotychczasowa nawierzchnia, trawiasta nie spełnia swojego zadania ze względu na kamieniste podłoże. Siana i wzmacniana co roku trawa w sezonie wiosenno – letnim przypomina „klepisko”. Dlatego wskazane jest zabezpieczenie terenu ze względu na bezpieczeństwo dzieci;

3) Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej 5 (działka nr 73, obręb nr 9): kontynuacja realizacji lubelskiego legendarno-historycznego ogrodu przyszkolnego, tj. uzupełnienie małej architektury ogrodowej, częściowa wymiana ogrodzenia i piaskownicy, udoskonalenie ogródka warzywnego;

4) Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kunickiego 116 (działka nr 2/2, obręb nr 9): utworzenie placu zabaw. Konieczność utworzenia placu zabaw powstała w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową w wyniku reformy oświaty. Wokół szkoły znajdują się wolne tereny spełniające dogodne warunki do przekształcenia oraz dostosowania na potrzeby placu zabaw, który umożliwiłby realizację programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz spełniłby oczekiwania rodziców, nauczycieli i dzieci w zakresie spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także naukę poprzez zabawę, rekreację i sport. Plac zabaw byłby również kolejną zaletą i atutem Szkoły Podstawowej nr 1, zachęcając dzieci i rodziców do rekrutacji;

5) Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 (działka nr 56/2, obręb nr 9): wykonanie na dziedzińcu szkoły (od strony boiska szkolnego) bezpiecznej nawierzchni o różnokolorowych wzorach wraz z przestrzenią do gier podwórkowych (klasy, kapsle, chłop, cymbergaj, szachy zewnętrzne, kręgielnia plenerowa, itp.). Szkoła Podstawowa nr 2 w najbliższym czasie zostanie poddana kompleksowej termomodernizacji, w wyniku której odnowiony zostania cały budynek. Obecnie dziedziniec szkoły wyłożony jest starą kostką betonową, która nie jest bezpieczna dla uczniów. Zastąpienie jej przez nową, bezpieczną nawierzchnię spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa uczniów, a także stworzy nowe możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-edukacyjnych z dziećmi;

6) Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Róży Wiatrów 9 (działka nr 74, obręb nr 9): wykonanie na zewnątrz szkoły: "zielonej sali wykładowej" (służącej jako sala lekcyjna, laboratorium edukacyjne, miejsce spotkań czy wystaw, gdzie można będzie realizować podstawę programową poza tradycyjną ławką szkolną, dającą możliwość rozwijania kreatywności uczniów i tworzenia środowiska ekologicznego, sprzyjającego nauce i wypoczynku) oraz "zielonej sali gimnastycznej" (wydzielonej części boiska szkolnego wyposażonej w urządzenia gimnastyczne, trawiaste podłoże, drzewa i krzewy, posiadającej walory normalnej sali gimnastycznej, umożliwiającej realizację programu szkolnego, przewyższającej salę gimnastyczną pod względem warunków zdrowotnych ze względu na ciągły przepływ świeżego powietrza i brak w nim kurzu, a także ze względu na skuteczne działanie na organizm promieni słonecznych, przez co lekcje staną się jeszcze ciekawsze);

7) VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Mickiewicza 36 (działka nr 94, obręb nr 9): remont ogrodzenia zewnętrznego od strony ul. Mickiewicza oraz od strony ul. Kunickiego wraz z poszerzeniem bramy wjazdowej na teren szkoły. Ogrodzenie wymaga pilnej naprawy ze względu na zły stan wizualny i techniczny, co ujemnie wpływa na estetykę ogólną obiektu, a także zagraża bezpieczeństwu;

8) Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej przy ul. Nowy Świat (działka nr 6, obręb nr 10): rewitalizacja poprzez pielęgnację istniejącej zieleni, wyznaczenie oraz wysypanie tłuczniem alejek, obsadzenie krzewami i kwiatami, naprawa i konserwacja krzyża wraz z ogrodzeniem oraz pozostałości nagrobków, itp.

9) Zagospodarowanie skwerów na terenie dzielnicy Dziesiąta, na które składa się wyznaczenie alejek, nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, montaż małej architektury ogrodowej, dodatkowo w przypadku skweru przy skrzyżowaniu ulic Herberta i Smoluchowskiego przewiduje się utworzenie wybiegu dla psów:
- skwer przy browarze, skrzyżowanie ul. Kunickiego i ul. Próżnej (działki nr 129/2 i 170/1, obręb nr 10),
- skwer przy stacji rowerowej, skrzyżowanie ul. Kunickiego i Wyścigowej (działki nr 237, 240 i 254, obręb nr 10),
- skwer przy skrzyżowaniu ul. Kunickiego i ul. Zemborzyckiej (działka nr 2, obręb nr 9),
- skwer przy skrzyżowaniu ul. Herberta i ul. Smoluchowskiego (działki nr 20 i 76/5, obręb nr 43),
- skwer przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego (działki nr 19/3 i 19/4, obręb nr 9),
- skwer przy stacji rowerowej, skrzyżowaniu ul. Abramowickiej i ul. Sierpińskiego (działki nr 3/8 i 225, obręb nr 1).
Należy zaznaczyć, że w przypadku cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat oraz skwerów przy skrzyżowaniach: ul. Kunickiego i Próżnej, ul. Kunickiego i Wyścigowej, ul. Kunickiego i Zemborzyckiej, są przygotowane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni koncepcje zagospodarowania, które można wykorzystać do zaprojektowania i realizacji. Zagospodarowanie wskazanych powyżej skwerów będzie kontynuacją prac, które będą wykonane w roku 2018 w związku z realizacją projektu Zielonego Budżetu. Projekt ten przewiduje założenie skwerów wzdłuż ul. Kunickiego (Kunickiego - Nowy Świat, Kunickiego - Krańcowa, Kunickiego - Kunickiego - Mickiewicza, Kunickiego - Oczki, Kunickiego - Śniadeckiego, Kunickiego - Reja). W przypadku skweru przy skrzyżowaniu ulic Herberta i Smoluchowskiego można wykorzystać projekt pod nazwą "Zakątek przyjazny dzikiej faunie przy ul. Smoluchowskiego w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie" zgłoszony do Zielonego Budżetu na rok 2017.

10) Ponadto projekt przewiduje przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy Dziesiąta, w wyniku których to mieszkańcy wskażą inne niż opisane w niniejszym projekcie tereny, które powinny zostać poddane rewitalizacji, np. poprzez rekultywację lub założenie nowego trawnika; nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów; ustawienie donic z kwiatami; montaż przeszkód np. słupków zabezpieczających zieleń przed wjeżdżaniem samochodami; ustawienie małej architektury ogrodowej typu: ławki, kosze na śmieci, pergole, parklety, itp.

Realizacja niniejszego projektu w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznych dzielnicy Dziesiąta. Objęte projektem tereny, a także miejsca wskazane przez mieszkańców w wyniku konsultacji, wymagają działań rewitalizacyjnych, które poprawią estetykę, nadadzą nowe funkcje wskazanym miejscom, a także stworzą nowe możliwości wypoczynku, rekreacji, zagospodarowania wolnego czasu. W przypadku placówek oświatowych biorących udział w projekcie nauczyciele zyskają nowe możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Jak wcześniej wspomniano, założenia projektu skoordynowane są z realizacją w 2018 roku projektu Zielonego Budżetu. W przypadku zakwalifikowania do realizacji niniejszego projektu, dzielnica Dziesiąta zyska nowe, przyjazne dla mieszkańców i estetyczne oblicze.
Ponadto realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia idei aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnicy, poprzez aktywny udział w kampanii wyborczej projektu i udział w głosowaniu.

Szacunkowe koszty projektu:
Ogród przy Przedszkolu nr 3 - zakup i montaż: huśtawki typu "bocianie gniazdo", piramidy drabinkowej, ławek ogrodowych, bujaków sprężynowych, wykonanie trawnika, wykonanie nasadzeń roślin i krzewów82 000,00 zł
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 22 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni, uzupełnienie urządzeń zabawowych82 000,00 zł
Ogród przy Przedszkolu nr 35 - wykonanie nowego ogrodzenia, małej architektury: Brama Krakowska, bujaki, huśtawki, stoliki i ławeczki, piaskownicy z zadaszeniem i mostkiem, wieży ciśnień, rzeźb ogrodowych, pergoli, tablic edukacyjnych, ogródka warzywnego, zakup narządzi ogrodniczych, palisady, ziemi. 82 000,00 zł
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - zakup urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia82 000,00 zł
Dziedzinec Szkoły Podstawowej nr 2 - wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni82 000,00 zł
Zielona sala wykładowa i zielona sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 40 - zakup ławek i tablicy, wykonanie nasadzeń i podłoża, zakup zestawu gimnastycznego (10 elementów) 82 000,00 zł
Ogrodzenie VI Liceum Ogólnokształcącego - remont oraz poszerzenie bramy wjazdowej82 000,00 zł
Rewitalizacja cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat76 000,00 zł
Zagospodarowanie skwerów: Kunickiego - Próżna, Kunickiego - Wyścigowa, Kunickiego - Zemborzycka, Herberta - Smoluchowskiego, Mickiewicza - Słowackiego, Abramowicka - Sierpińskiego450 000,00 zł
Zagospodarowanie skwerów i innych miejsc wskazanych przez mieszkańców dzielnicy w wyniku przeprowadzonych konsultacji100 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zgoda P 22.pdf
zgoda SP 1.pdf
zgoda P35.JPG
zgoda P 3.pdf
zgoda SP 2.pdf
zgoda VI LO.pdf
zgoda SP 40.JPG

Autorzy projektu:
Marcin Krupiński506-162-567marcin2060@interia.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: Abramowicka i Skrzynicka
nie jest możliwa do zrealizowania, ponieważ na tym terenie
występuje za dużo sieci; przy Smoluchowskiego możliwe są do
zrealizowania jedynie miejsca spacerowo rekreacyjne, bez ostoi dla
zwierząt bo jest tam za duży ruch samochodowy

Powrót do listy projektów