Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
 2. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia właścicielskie wykonuje Prezydent Miasta Lublin oraz nie być obciążona prawami osób trzecich uniemożliwiającymi realizację projektu.
 3. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 2, posiada zarządcę, do wniosku należy dołączyć jego pisemną zgodę.
 4. Realizacja projektów wymagających lokalizacji na określonej nieruchomości nie stanowiącej własności Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia właścicielskie wykonuje Prezydent Miasta Lublin, jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach jasno określonych przepisami wyższego rzędu.
 5. Projekty, o których mowa w ust. 2, w przypadku obowiązywania dla danego terenu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, muszą być z nim zgodne.
 6. Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców i mieszkanek Lublina.

§ 2

 1. Przewidywana wielkość środków przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 15 mln zł.
 2. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.
 3. Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 25 000 zł do 300 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 9 000 000 zł.
 4. Projekty duże to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w granicach od 300 001 zł do 1 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację to 6 000 000 zł.
 5. Projekty małe mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu.
 6. Projekty duże mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem, że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: remonty, budowy bądź przebudowy infrastruktury.
 7. W kosztorysie projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 muszą być uwzględnione koszty wykonania dokumentacji projektowej, a w wypadkach wskazanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w trakcie oceny projektów, również koszty przygotowanie koncepcji dla danego terenu.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

§ 3

 1. Projekty można zgłaszać od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
 2. Projekty zgłaszane są za pośrednictwem platformy internetowej www.obywatelski.lublin.eu lub na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego.
 3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2 określa Prezydent Miasta Lublin.
 4. W przypadku zgłoszenia projektu na formularzu, o którym mowa w ust. 2, należy go złożyć do Prezydenta Miasta Lublin za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców.
 5. Projekty, na formularzu, o którym mowa w ust. 2, mogą być dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
  W takim wypadku o terminie zgłoszenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Rozdział 3
Ocena projektów

§ 4

 1. Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin przekazuje projekty do powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Zespołu zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą przedstawiciele właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i/lub jednostek organizacyjnych Gminy Lublin, celem przeprowadzenia oceny formalnej projektów.
 2. Zespół dokonuje oceny formalnej projektów biorąc pod uwagę wymogi formalne wymienione w § 1 i 2 oraz zasady legalności, gospodarności i celowości.
 3. Zespół, za pośrednictwem Biura Partycypacji Społecznej przesyła drogą e-mailową do Rad Dzielnic projekty zlokalizowane na ich obszarze do 23 kwietnia 2018 r.
 4. Rady Dzielnic mogą opiniować w/w projekty właściwe ze względu na obszar swojej działalności i przewidywane miejsce realizacji projektu, przesyłając swoje opinie do Zespołu w terminie do 15 maja 2018 r.
 5. Opinia Rady Dzielnicy nie ma wiążącego charakteru. Ewentualna opinia negatywna nie skutkuje niedopuszczeniem projektu do głosowania.
 6. Rady Dzielnic mogą odstąpić od oceny przekazanych projektów.
 7. W uzasadnionych przypadkach, po zaczerpnięciu opinii właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy oraz Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin, Prezydent Miasta Lublin może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do głosowania projektu z przyczyn innych niż formalne.

§ 5

 1. Zespół dokonuje oceny formalnej zgłoszonych projektów w terminie do 30 maja 2018 r.
 2. Biuro Partycypacji Społecznej podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny formalnej na stronie internetowej www.lublin.eu/budzetobywatelski.
 3. Autorzy i Autorki projektów mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Lublin na w/w ocenę w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Prezydent Miasta Lublin zasięga opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
 5. Zespół dokonujący oceny formalnej zastrzega sobie prawo modyfikacji zgłoszonego projektu w zakresie tytułu, miejsca realizacji, opisu bądź budżetu projektu.
 6. W ramach oceny formalnej Zespół może proponować podział lub połączenie zgłoszonych projektów. Wymaga to uzyskania zgody Autorów/Autorek projektów.
 7. Dopuszcza się zmianę terminu oceny formalnej projektów.

§ 6

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie, jak również projekty niezakwalifikowane do głosowania wraz uzasadnieniem odmowy ich przyjęcia, zostają opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.

Rozdział 4
Zasady wyboru projektów

§ 7

 1. 1. Wyboru projektów dokonują w głosowaniu osobiście mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin figurujący na liście osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin. Lista tworzona jest na podstawie:
  1. listy osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin w roku poprzednim;
  2. listy osób zameldowanych na pobyt stały w Mieście Lublin;
  3. listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Lublin.
 2. Mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin nie figurujący na liście osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin, mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór określa Prezydent Miasta Lublin.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć osobiście do dnia 20 września 2018 r. w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska, pok. 107, 20-109 Lublin, a po tym terminie podczas całego okresu głosowania w jednym z punktów do głosowania.
 4. Osoby nie figurujące na liście osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin nie mogą głosować w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin.
 5. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica, której wzór określa Prezydent Miasta Lublin.

§ 8

 1. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.
 2. Nie dopuszcza się możliwości wyznaczenia punktu głosowania na nieruchomości objętej projektem poddanym pod głosowanie mieszkańców. Nie dotyczy to siedziby Urzędu Miasta Lublin, jego komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin.

§ 9

W punktach do głosowania, o których mowa w § 8, można będzie otrzymać karty do głosowania oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.

§ 10

Wzór karty do głosowania udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.

§ 11

 1. Głosowanie, o którym mowa w § 7, przeprowadza się poprzez:
  1. osobiste złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;
  2. osobiste wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, po uprzedniej rejestracji z użyciem jako potwierdzenia numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Maksymalna ilość rejestracji z użyciem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail wynosi 5.
 2. W przypadku osób, które mają trudności z poruszaniem się, możliwe jest oddanie głosu poprzez przekazanie karty do głosowania osobie reprezentującej Urząd Miasta Lublin, w miejscu zamieszkania osoby głosującej na terenie Miasta Lublin. Aby taka forma głosowania była możliwa, należy zgłosić w Biurze Partycypacji Społecznej potrzebę głosowania tą drogą w terminie do 22 września 2018 roku.
 3. W celu weryfikacji oddanego głosu w budżecie obywatelskim należy podać na karcie głosowania imię i nazwisko, adres zamieszkania w Lublinie, PESEL lub w przypadku jego braku numer dokumentu tożsamości, numer telefonu lub/i adres e-mail.

§ 12

Głosowanie trwa od 23 września 2018 r. od godziny 8:00 do 10 października 2018 r. do godziny 23:59.

§ 13

 1. Mieszkańcy i mieszkanki Miasta Lublin na kartach do głosowania dokonują wyboru maksymalnie 2 projektów małych i 1 projektu dużego.
 2. Za przebieg procesu głosowania odpowiada Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

§ 14

 1. Wyniki głosowania ustala się poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty małe i duże oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. 3 do 6.
 2. Rekomendowane do realizacji zostają projekty umieszczone na liście, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych na projekty małe i duże.
 3. Na obszarze jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 projekty małe oraz 1 projekt duży.
 4. Zastrzeżenie z ust. 3 nie ma zastosowania do projektów realizowanych na obszarze co najmniej 3 dzielnic jednocześnie.
 5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.
 6. W przypadku gdy na obszarze danej dzielnicy, w wyniku głosowania, o którym mowa powyżej, nie będzie realizowany żaden projekt infrastrukturalny, niezależnie od jego wartości, do realizacji kierowany jest projekt lub projekty:
  1. który uzyskał lub uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu;
  2. którego/których wartość lub suma wartości nie przekracza 175 000 zł;
  3. którego/których realizacja odbędzie się tylko i wyłącznie na obszarze danej dzielnicy.

§ 15

 1. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lublinie są wpisywane do projektu budżetu Miasta Lublin na rok następny.
 2. Projekty z chwilą wpisania do budżetu Miasta Lublin stają się zadaniami Gminy Lublin.
 3. Za realizację projektów w całości odpowiada Urząd Miasta Lublin.
 4. W trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn obiektywnych.
 5. W trakcie realizacji projektów Miasto Lublin może podjąć konsultacje z podmiotami zainteresowanymi tym procesem, w szczególności z Radami Dzielnic, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi Prezydenta Miasta Lublin oraz grupami nieformalnymi mieszkańców.
 6. Miasto Lublin zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu.

§ 16

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Lublin.